Dotace - projekty

 ČERPÁNÍ DOTACÍ NA PROJEKTY OBCE KRÁLOVICE

PROJEKTY V REALIZACI  
Systém třídění odpadu v obci Královice více ZDE 
- předmětem podpory je vybudování systému pro zkvalitnění nakládání výhradně s biologicky rozložitelných odpadů (BRKO) z nezemědělské činnosti. Realizací projektu dojde ke zkvalitnění nakládání s odpady.  
- datum zahájení realizace projektu: 1.8.2018
- datum plánovaného ukončení projektu: 1.5.2019
logo MŽP.png EU.png
 
 Výstavba Mateřské školky v obci Královice  
 - vybudování jednotřídní mateřské školy s potřebným vybavením           více ZDE
 - začátek realizace stavby 10.07.2017  
 - Integrovaný regionální operační program  
 - max. výše podpory 12 081 686,40 Kč  
 - celkové předpokládaná náklady 13 424 096,- Kč  
 MMR logo.png  EU.png  

 - realizace ukončena

 

 

 
   
PŘIPRAVOVANÉ PROJEKTY  
   
Kanalizace obce Královice, ČOV Královice  
- vybudování splaškové kanalizace v obci ke všem nemovitostem více ZDE 
- výstavba nové čistírny odpadních vod v obci   
- celkové předpokládané náklady 29 mil. Kč.  

- 01/2018 podána žádost o dotaci z OPŽP

 
 -  v případě získání finanční podpory je předpokládané datum zahájení výstavby 30.08.2018  
   
   
   
Novostavba bytového domu pro seniory v Královicich - bezbairérový bytový dům obsahující upravitelné byty  
- výstavba bytového domu s 10 byty pro max. 2 osoby / byt více ZDE 

- plánovaná výstavba na pozemcích par.č. 901, 834/1 a 27/3 v      k.ú. Královice u Zlonic

 
   
   
Muzeum jezdectví a obce Královice  
- soukromě připravuje Ing. Luďek Šofr                                       více ZDE 
   
   
USKUTEČNĚNÉ PROJEKTY 2017  
   
Královické slavnosti - Dožínky, 02.09.2017 více ZDE 
Podpořeno  z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského fondu hejtmana a zmírnění následků živelných katastrof v rámci Tematického zadání "Podpora hejtmana" částkou 30 000,- Kč  
Pořádáno pod záštitou hejtmanky Středočeského kraje Ing. Jaroslavou Pokornou Jedmanovou  
 
   
   
USKUTEČNĚNÉ PROJEKTY 2016  
   
Oprava obecního úřadu Královice čp.19 více ZDE 
- oprava obvodového pláště objektu obecního úřadu čp.19, která
zahrnuje otlučení část stávající fasády, její vyspravení, aplikaci izolace proto zemní vlhkosti, a nové minerální štukové omítky. Předmětem realizace také nové zastřešení venkovního schodiště. Součást výše uvedených prací je oprava vnitřních stropů.
 
- termín zahájení realizace 27.09.2016  
- termín ukončení realizace 30.11.2016  
- výše podpory 493 437,72 Kč  
- podpořeno z Programu 2016 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje   
 
   
Královické slavnosti - Dožínky, 03.09.2016 více ZDE 
Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek v rámci Tématického zadání Podpora kultury Oblast podpory projektů v oblasti kultury   
- podpořeno z Programu 2016 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje   
- výše podpory max. 90 000,- Kč  
 
   
USKUTEČNĚNÉ PROJEKTY 2015  
   
Projekt ozelenění veřejného prostoru v obci Královice  
- projekt z programu pro vítěze ocenění Zelená stuha 2013 více ZDE 
- ukončená realizace 27.11.2015  
   
   
Královické slavnosti - Dožínky, 05.09.2015  
- bude podpořeno z Fondu kultury a obnovy památek Středočeského kraje    více ZDE 
- výše podpory 90 000,- Kč  
 
   
Zateplení kulturního domu čp. 27 v Královicích  
- zateplení obvodového pláště budovy čp. 27 (hospoda a sál) více ZDE
- ukončená realizace dne 25.05.2015  
   
   
USKUTEČNĚNÉ PROJEKTY 2014  
   
Omezení prašnosti z plošných zdrojů v obci Královice 
Dodávka zametače - snížení imisní zátěže omezením prašnosti více ZDE
 - ukončená realizace dne 16.12.2014  
    
   
Projekt obnovy významné sídelní zeleně v obci Královice   
Terénní a sadové úpravy zeleně v intravilánu obce Královice více ZDE
- ukončená realizace 19.11.2014  
    
   
Projekt založení krajinotvorné zeleně v katastru obce Královice
 - regenerace a založení nových krajinných vegetačních prvků v extravilánu obce Královice - lokality: západní cesta do Neprobylic, Biocentrum a severní okraj obce více ZDE
 - ukončená realizace 20.11.2014  
   
   
Královické slavnosti - Dožínky, konané dne 06.09.2014  
Celkové náklady: 94 785,- Kč  
Podpořeno ze Středočeského Fondu hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof v rámci "Podpory hejtmana" částkou 90 000,- Kč  
   

 

.                                      
Multifunkční centrum v obci Královice
- vybavení centra pro různé volnočasové aktivity občanů více ZDE 
- ukončení realizace 24.07.2014  
  
   
Koňská stezka Královice-Neprobylice  
- vybudování hippostezky z obce Královice do obce Neprobylice v délce cca 1005 m, včetně 2 odpočinkových míst. více ZDE
- ukončení realizace 30.06.2014  
null  
   
Revitalizace nivy Bakovského potoka
 V rámci stavby byly vytvořeny tři tůně umístěné podél Bakovského potoka směrem na Neprobylice  vice ZDE
 - ukončení realizace 06.10.2014  
 

 

USKUTEČNĚNÉ PROJEKTY 2013  
Oprava lávky pro pěší přes Bakovský potok
dokončeno 09/2013, celkové náklady 602 000,- Kč
Akci provedla firma Buildwork s.r.o., Obříství 187, Mělník
Spolufinancováno Fondem rozvoje obcí a měst Středočeského kraje, výše dotace 500 000,- Kč
 
   
Obnova krajinných struktur v k.ú. Královice null

Realizace 04/2012-12/2013, celkové náklady 4 511 296,- Kč,      osázení stromů podél příjezdových komunikací

Akci provedla firma Gardenline s.r.o., Šeříková 405/13, Litoměřice null
Spolufinancováno Státním fondem životního prostředí, SFŽP- výše dotace 223 698,45 Kč a Evropským fondem regionálního rozvoje, ERDF - výše dotace 3 802 873,65 Kč

foto zde               

   
USKUTEČNĚNÉ PROJEKTY 2012     
Oprava kapličky na návsi (Kaple sv. Archanděla Michaela)
dokončeno 09/2012, celkové náklady 358 853,- Kč
Opravu provedla firma Petr Štulík, Palackého 197, Slaný

Spolufinancován Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie  Programu rozvoje venkova                             - dotace 269 139,- Kč 

                      
   
   
IX. ročník dobývání Královické tvrze, pořádaný dne 26.05.2012
celkové náklady 193 813,- Kč

Fond kultury a obnovy památek Středočeského kraje                               - dotace 100 000,- Kč

foto zde   
   
USKUTEČNĚNÉ PROJEKTY 2011  

Výstavba 1 bytové jednotky - stavební úprava v čp.27

 

celkové náklady 808 062,- Kč, dokončení 22.12.2011

Státní fond rozvoje bydlení - dotace 549 905,- Kč
   
Klubovna pro mládež null
celkové náklady 760 081,- Kč, dokončení 22.12.2011
Ministerstvo pro místní rozvoj - dotace 600 000,- Kč
   
VIII. ročník dobývání Královické tvrze, pořádaný dne 11.06.2011
celkové náklady 138 722,- Kč
Fond kultury a obnovy památek Středočeského kraje                               - dotace 100 000,- Kč
   
   
USKUTEČNĚNÉ PROJEKTY 2010  
VII. ročník dobývání Královické tvrze
celkové náklady 56 892,- kč
Fond kultury a obnovy památek Středočeského kraje                               - dotace 30 000,- Kč
   
   
USKUTEČNĚNÉ PROJEKTY 2008  
Oprava parkoviště OÚ
celkové náklady 228 010,- Kč
 Program obnovy venkova Středočeského kraje - dotace 134 000,- Kč
   
   
USKUTEČNĚNÉ PROJEKTY 2007  
Dětské hřiště
celkové náklady 213 738,20 Kč
Program obnovy venkova Středočeského kraje - dotace 121 000,- Kč
   
   
USKUTEČNĚNÉ PROJEKTY 2006  
Oprava chodníků I.etapa
celkové náklady 211 003,43 Kč
Program obnovy venkova Středočeského kraje - dotace 125 000,- Kč
   
   
 USKUTEČNĚNÉ PROJEKTY 2005  
 Přístavba školící a kulturní místnosti II.etapa    
 celkové náklady 273 782,47 Kč
 Program obnovy venkova Středočeského kraje - dotace 190 000,- Kč
   
 Výstavba nájemních bytů v čp.19  
celkové náklady 1 342 280,21 Kč
Státní fond rozvoje bydlení - dotace 1 099 999,71 Kč
   
   
USKUTEČNĚNÉ PROJEKTY 2004  
1. etapa - protipovodňové opatření  
 celkové náklady 397 311,41 Kč
Fond životního prostředí Středočeského kraje - dotace 250 000,- Kč
   
Přístavba školící a kulturní místnosti
celkové náklady 283 258,50 Kč
Program obnovy venkova Středočeského kraje - dotace 180 000,- Kč
   
   
USKUTEČNĚNÉ PROJEKTY 2003  
Rekonstrukce veřejného osvětlení
Ministerstvo pro místní rozvoj - dotace 200 000,- Kč
+
Technické opatření ke snížení měrného instalovaného příkonu osvětlovací soustavy
Ministerstvo průmyslu a obchodu - dotace 211 000,- Kč
 
celkové náklady 679 232,50 Kč  
   
Rekonstrukce místních komunikací I. null
celkové náklady 656 312,30 Kč
Ministerstvo pro místní rozvoj - dotace 200 000,- Kč
   
Rekonstrukce místních komunikací II. null
celkové náklady 690 002,20 Kč
Ministerstvo pro místní rozvoj - dotace 200 000,- Kč
   
   
USKUTEČNĚNÉ PROJEKTY 2001  
Oprava požární nádrže, rozšíření zámkové dlažby, panelové dno null
celkové náklady 426 844,40 Kč
Ministerstvo pro místní rozvoj - dotace 200 000,- Kč

Menu

KONTAKT:

Královice 19
274 01 p.Slaný
okres Kladno

tel.     312 522 552
mob.  777 723 641

starosta tel:   602 460 332

Úřední hodiny:
Pondělí                                  8,00-12,30   13,00-17,00 h.
Středa                                     8,00-12,30   13,00-17,00 h.
Pátek                                     8,00-10,00 h.

MAPA

JAK SE ZACHOVAT V PŘÍPADĚ KRIZOVÉ SITUACE A JAK POMOCI

Překlad stránky