Fulltext

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Úřední deska > Veřejná vyhláška_opakované veřejné projednání zkráceného postupu pořízení návrhu změny č. 2 územního plánu Královice

Veřejná vyhláška_opakované veřejné projednání zkráceného postupu pořízení návrhu změny č. 2 územního plánu KráloviceVyvěšeno: 15. 5. 2020
Sejmuto: 15. 6. 2020

OBECNÍ ÚŘAD KRÁLOVICE

 Královice 19,  274 01 Královice

Telefon:  602 460 332
e-mail: oukralovice@volny.cz

  

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

 Obecní  úřad  Královice  jako  pořizovatel   příslušný  k pořizování zkráceného postupu pořízení změny č. 2 územního plánu Královice podle § 6 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zajišťující územně plánovací činnost podle § 24 odst. 1 stavebního zákona na základě smlouvy se Bc. Stanislavem Pítrem DiS oznamuje, že v souladu s § 55 b  stavebního zákona a § 172 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, zahájení řízení

  

Opakovaného veřejného projednání zkráceného postupu pořízení návrhu změny č. 2 územního plánu Královice

 

Opakovaný zkrácený postup pořízení  návrhu změny č. 2 územního plánu Královice  bude vystaven k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů ode dne vyvěšení této veřejné vyhlášky a to:

 

od 15. 5.  2020  do 15. 6. 2020

 

  • na úřadě obce Královice, Královice 19,  274 01 Královice,
  • na internetových stránkách obce Královice - obeckralovice.cz

 

 Zkrácený postup pořízení návrhu změny č. 2 územního plánu Královice s výkladem hlavního projektanta  podle § 22 stavebního zákona, nařídil pořizovatel

  

na 15. června  2020 v 17:00 hodin

na  Obecním úřadě  Královice,

Královice 19,

274 01 Královice

 

 

UPOZORNĚNÍ:

Námitky proti opakovanému zkrácenému postupu pořízení návrhu změny č. 2 územního plánu Královice mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti.

 

Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání tj. do 22. 6. 2020 může každý uplatnit své připomínky a dotčené osoby námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. Dotčené orgány a krajský  úřad jako nadřízený orgán uplatní ve stejné lhůtě stanoviska. K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží.  

 

Námitky a připomínky se uplatňují písemně, popř. způsobem podle § 37 odst. 4 zákona č. 500/2004Sb., správní řád, u pořizovatele, na obecním úřadě Královice a musí obsahovat předepsané náležitosti podání dle § 37 odst. 2 správního řádu, zejména musí být opatřeny identifikačními údaji a podpisem osoby, která je uplatňuje (§ 22 odst. 3 stavebního zákona).

  

Ing.  Luděk Šofr

starosta obce Královice

Přílohy:


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 7. 05. 2020 10:05