Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Úřad > GDPR - ochrana osobních údajů

 

Základní pravidla postupů souvisejících se zpracováním osobních ůdajů.pdfZákladní pravidla postupů souvisejících se zpracováním osobních ůdajů - ZDE

 

Obecní úřad - GDPR, ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

Správce údajů: Královice    Kontakty na správce najdete ZDE

Jaká je odpovědnost správce?

Jako správce (obec) jsme odpovědni za veškerá zpracování Vašich osobních údajů v rámci některé agendy v obci. Dále vyřizujeme Vaše žádosti, podněty a poskytujeme Vám informace o tom, jak a proč s vašimi osobními údaji nakládáme.

Na řádné nakládání s osobními údaji dohlíží také pověřenec.

K čemu je pověřenec?

Na pověřence se můžete obracet s jakýmikoliv dotazy, podněty a požadavky na uplatnění Vašich práv, které se týkají přímo Vašich osobních údajů používaných v rámci některé agendy v obci, a to zejména, pokud se nechcete obrátit přímo na zástupce obce.

Pověřenec Vaše dotazy, požadavky a podněty odborně vyhodnotí, předá správci spolu s doporučením, jak je řešit, případně vám poskytne základní informace a konzultaci. Pověřenec je vázán mlčenlivostí a dodržuje důvěrnost o všech Vašich podáních. Odpovědný za vyřízení Vašich dotazů, podnětů a požadavků je však výhradně samotný správce. Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů:

  • Galileo Corporation s.r.o.
  • IČO: 25448714
  • Se sídlem: Březenecká 4808, 430 04 Chomutov

 

  • Odpovědná osoba pověřence
  • Jitka Strážnická
  • +420 770 160 548
  • jitka.straznicka@igalileo.cz

 

Jaké osobní údaje v jednotlivých agendách (tzv. účelech zpracování) zpracováváme?

Velkou část údajů o občanech obce, vlastnících nemovitostí v naší obci nebo dalších lidech zpracováváme, protože nám to přímo ukládají zákony či navazující prováděcí předpisy (například zákon o evidenci obyvatel, zákony o volbách, stavební zákon, zákon o obcích, o místních poplatcích, o matrikách, zákon o svobodném přístupu k informacím a mnoho dalších). Takto zpracováváme především jméno a příjmení, rodné číslo, datum narození, státní občanství, místo narození a místo trvalého pobytu, údaje o uzavření manželství, o úmrtí a další údaje, zejména ze žádostí a dalších podání. S těmito údaji pracují určení zaměstnanci na našem úřadě, případně je předáváme v rámci plnění zákonné povinnosti státním a dalším úřadům a veřejným institucím.

Dále zpracováváme na základě smluv údaje o našich zaměstnancích a dodavatelích či jejich zástupcích. Takto zpracováváme především jejich jmenné a kontaktní údaje, údaje o platu a odměně a dalších platbách, údaje pro zdravotní a sociální pojištění, bankovní spojení a další podobné údaje. Na základě smluv také zpracováváme údaje o kupcích a nájemcích nemovitostí. S těmito údaji pracují určení zaměstnanci na našem úřadě, případně je předáváme v rámci plnění zákonné povinnosti ČSSZ, finanční správě, Úřadu práce ČR, zdravotním pojišťovnám a dalším úřadům.

Dále na základě plnění úkolu ve veřejném zájmu zpracováváme některé osobní údaje v dalších evidencích, například pro informování občanů, pro oceňování jejich jubileí, zajištění některých služeb (např. vyúčtování vodného a stočného), pro vypořádání veřejného projednání územního plánu a pro další účely. S těmito údaji pracují určení zaměstnanci na našem úřadě, v některých oblastech je předáváme i dalším příjemcům (například v oblasti územního plánu jeho pořizovateli).

Na základě oprávněného zájmu obce zpracováváme některé osobní údaje v rámci ochrany majetku obce (například kamerové systémy, zabezpečení objektů), v rámci ochrany informačních a komunikačních systémů obce (například IP adresy návštěvníků webu, přihlašování na wifi). S těmito údaji pracují pouze určení zaměstnanci na našem úřadě, v případě incidentů je poskytneme Policii ČR či dotčeným osobám.

Jaká jsou Vaše práva? Pokud Vaše osobní údaje používáme v rámci nějaké agendy v obci, máte dle Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679 (dále jen „ON“) zejména právo:

1) Dotázat se, zda se zpracovávají, a žádat jejich kopii (čl. 15 ON). V případě, že Váš požadavek na poskytnutí těchto informací bude zjevně bezdůvodný nebo nepřiměřený, zejména opakovaný v krátké době, můžeme požadovat úhradu přiměřených nákladů. Zjevně bezdůvodný nebo nepřiměřený požadavek můžeme též odmítnout.

2) Máte právo se o zpracování svých osobních údajů dozvědět informace, vztahující se k jednotlivým agendám (tzv. účelům zpracování). 

3) Ve Vašich dotazech, podnětech a požadavcích ke svým osobním údajům se musíte identifikovat a uvést na sebe kontakt, protože zpravidla budeme muset nejprve ověřit Vaši totožnost. Vyřízení urychlíte, pokud se na nás obrátíte způsobem prokazujícím Vaši totožnost, jako je datová schránka, e-mail s uznávaným elektronickým podpisem anebo listinné podání s ověřeným podpisem, případně se na obecní úřad dostavíte osobně s průkazem totožnosti.

4) Pokud nebudete spokojeni s vyřízením dotazu, požadavku nebo podnětu správcem, máte právo se obrátit k Úřadu pro ochranu osobních údajů. Předtím je ale vždy vhodné projednat problém s pověřencem. Jeho úkolem je především právě dohlížet na to, zda s Vašimi údaji pracujeme řádně a dodržujeme Vaše práva.

Zpracovávané osobní údaje:  

* uchováváme po dobu nezbytnou k účelu, pro který je zpracováváme, případně po dobu stanovenou spisovým a skartačním řádem;

* nepředáváme do nečlenských států Evropské Unie; 

  • nejsou předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování.

V České republice je dozorovým orgánem ve věci ochrany osobních údajů fyzických osob Úřad pro ochranu osobních údajů sídlící na adrese Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 - Holešovice, tel: 234 665 111, e-mail: posta@uoou.cz