Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Občan > VOLBY > Volby do Senátu Parlamentu České republiky

Volby do Senátu Parlamentu České republiky

 

Senát je jednou z komor Parlamentu České republiky, která spolu s Poslaneckou sněmovnou vykonává moc zákonodárnou. V senátu zasedá 81 senátorů, kteří jsou voleni na  dobu 6 let, přičemž každé dva roky se volí třetina senátorů pouze na  území České republiky, a to ve 27 senátních volebních obvodech, kde jsou volby do Senátu vyhlášeny. Senát je de facto nerozpustitelný.

Volby do Senátu se konají tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva, podle zásad většinového systému.

Nejbližší volby do 1/3 Senátu se budou konat spolu s volbami do zastupitelstev krajů na podzim v roce 2024.

Senátní volby budou v roce 2024 také probíhat ve volebních obvodech č. 8, 29 a 38.

Obec Královice spadá do volebního obvodu 29 Litoměřice.

 

Volby do Senátu vyhlašuje prezident republiky nejpozději 90 dnů před jejich konáním tak, aby se konaly ve lhůtě počínající třicátým dnem před uplynutím volebního období a končící dnem jeho uplynutí.

Volby do Senátu se konají na území České republiky ve 2 dnech, kterými jsou pátek a sobota. První den voleb začíná hlasování ve 14.00 hodin a končí ve 22.00 hodin. Druhý den voleb začíná hlasování v 8.00 hodin a končí ve 14.00 hodin.

V každém z 81 volebních obvodů se volí 1 senátor (každé 2 roky ve 27 volebních obvodech). Zvolen je kandidát, který obdržel nadpoloviční většinu odevzdaných platných hlasů. Není-li takový kandidát, koná se týden poté druhé kolo voleb, do kterého postupují dva nejúspěšnější kandidáti z prvního kola voleb. Zvolen je ten kandidát, který získá ve druhém kole více odevzdaných platných hlasů. V případě rovnosti hlasů rozhodne los.

Jestliže se před druhým kolem voleb kandidát své kandidatury vzdá, pozbude práva být volen nebo zemře, postupuje do druhého kola voleb kandidát, který se v prvním kole voleb umístil na třetím místě.

  

Kdo může volit?

Voličem je státní občan ČR

 • který alespoň druhý den voleb dovrší věku 18 let,

 • ve druhém kole pak i občan ČR, který alespoň druhý den konání druhého kola voleb dovrší věku 18 let,

  a   nemá

 • omezenou svéprávnost k výkonu volebního práva a

 • omezenou svobodu z důvodu ochrany zdraví lidu.

  

Kde probíhá hlasování?

Hlasování probíhá pouze na území ČR, a to ve 27 volebních obvodech, kde jsou volby do Senátu v daném roce vyhlášeny. Volič může hlasovat pouze v tom volebním okrsku, kde je přihlášen k trvalému pobytu. Výjimkou jsou voliči hlasující na voličský průkaz (viz níže).

Volič hlasuje ve volební místnosti na území obce, ve které má trvalý pobyt a je zde zapsán ve stálém seznamu voličů.

  

Jak zjistím, kdy a kde mohu hlasovat?

Adresu volební místnosti a další potřebné informace zveřejní starosta nejpozději 15 dnů přede dnem voleb způsobem v místě obvyklým; pokud je v obci více volebních okrsků, starosta sdělí, která část obce a volební místnost náleží ke kterému okrsku.

  

Hlasovací lístky

Hlasovací lístky obdrží všichni voliči na adresu svého trvalého pobytu nejpozději 3 dny přede dnem voleb.

Hlasovací lístky pro volby do Senátu jsou vytištěny pro každého kandidáta samostatně.

Na každém hlasovacím lístku je uvedeno číslo kandidáta. Hlasovací lístky nemusí tvořit úplnou číselnou řadu, pokud přihláška některého kandidáta nebyla zaregistrována.

Seznam kandidujících subjektů je možné nalézt po registraci kandidátních listin i na stránkách Českého statistického úřadu.

Pozor! Volby do Senátu se konají společně s volbami do zastupitelstev krajů nebo volbami do zastupitelstev obcí. Úřední obálky a hlasovací lístky pro jednotlivé volby jsou od sebe barevně odlišeny. Hlasovací lístky a úřední obálka pro volby do zastupitelstev krajů nebo volby do zastupitelstev obcí jsou šedé, hlasovací lístky a úřední obálka pro volby do Senátu jsou žluté.

V případě konání druhého kola voleb hlasovací lístky (barvy šedé) již nebudou voliči dodány předem, ale volič je obdrží přímo ve volební místnosti ve dnech druhého kola voleb. Zde také obdrží úřední obálku (barvy šedé).

  

Průběh hlasování

Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství ČR

 • platným občanským průkazem,

 • platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR anebo cestovním průkazem.
   

Pozor! Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky potřebným dokladem, nebude mu hlasování umožněno.

Pozor! Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.

Volič obdrží od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem. Na požádání mu komise vydá i sadu hlasovacích lístků.

S úřední obálkou a hlasovacími lístky se musí volič odebrat do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Jinak mu nebude hlasování umožněno. Volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek pro kandidáta, pro kterého se rozhodl hlasovat. Hlasovací lístek se nijak neupravuje.

Volič musí dbát na to, aby do úřední obálky vložil pouze jeden hlasovací lístek, jinak je hlas voliče neplatný. Při souběhu voleb musí být hlasovací lístek vložen do úřední obálky téže barvy, jinak je hlas voliče také neplatný.

Neplatné jsou rovněž hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky.

Volič hlasuje tak, že úřední obálku s vybraným hlasovacím lístkem vloží před okrskovou volební komisí do volební schránky.

S voličem, který nemůže pro zdravotní vadu vybrat zvolený hlasovací lístek anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho vybrat a vložit do úřední obálky, a popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.

  

Hlasování na voličský průkaz

Volič, který nemůže volit ve svém volebním okrsku, může požádat o voličský průkaz.

S voličským průkazem může takto hlasovat jen v obcích ve svém volebním obvodu.

Volič zapsaný v zahraničí ve zvláštním seznamu voličů může na voličský průkaz hlasovat v kterémkoli z 27 senátních volebních obvodů, ve kterých probíhají volby.

Voliči lze vydat pouze jeden voličský průkaz pro příslušné kolo voleb.

Pozor! Pokud volič hlasuje na voličský průkaz, je povinen ho odevzdat okrskové volební komisi.

  

Hlasování do přenosné volební schránky

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb svoji okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost do přenosné volební schránky. Okrsková volební komise však může vysílat své členy s přenosnou volební schránkou pouze v rámci svého volebního okrsku.

  

Hlasování voličů zdržujících se v zahraničí

Ve volbách není možné hlasovat na zastupitelských úřadech v zahraničí. Občané ČR, kteří se chtějí voleb účastnit, se musí ve dnech voleb dostavit na území ČR.

 1. Pokud máte trvalý pobyt na území ČR v některém z volebních obvodů, kde se konají volby do Senátu, a současně nejste zapsán na zastupitelském úřadě ve zvláštním seznamu voličů, nemusíte nic dalšího činit a můžete jít ve dnech voleb volit přímo do Vaší volební místnosti.
  Nebudete-li se nacházet v místě svého trvalého pobytu, ale v jiné obci Vašeho volebního obvodu, můžete využít možnost hlasovat na voličský průkaz. Na voličský průkaz ovšem není možné hlasovat mimo Váš volební obvod (můžete volit pouze senátora reprezentujícího volební obvod, ve kterém máte pobyt).

 2. Pokud jste zapsán na zastupitelském úřadě ve zvláštním seznamu voličů, požádejte Váš zastupitelský úřad o voličský průkaz.
  Hlasovat můžete v kterémkoliv volebním obvodu a kterékoliv volební místnosti na území ČR, kde se volby konají.
  O voličský průkaz můžete požádat na zastupitelském úřadě osobně nejpozději do 2 dnů přede dnem voleb nebo písemně tak, aby žádost byla doručena zastupitelskému úřadu nejpozději 7 dnů přede dnem voleb. Písemná žádost musí mít úředně ověřený podpis nebo musí být zaslána datovou schránkou.

 3. Pokud nemáte trvalý pobyt na území ČR a nejste zapsán na zastupitelském úřadě ve zvláštním seznamu voličů, nemůžete volit.
  Vaší jedinou možností je požádat zastupitelský úřad v místě Vašeho bydliště v zahraničí o zápis do zvláštního seznamu voličů a pak následně požádat o vydání voličského průkazu (viz bod B).
  Žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů je nutno podat nejpozději 40 dnů přede dnem voleb do 16.00. S žádostí musí volič doložit svoji totožnost, státní občanství ČR a bydliště v územním obvodu zastupitelského úřadu.