Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Občan > Přidělení čísla popisného

Přidělení čísla popisného

Žádost o přidělení čísla popisného

PŘIDĚLENÍ ČÍSLA POPISNÉHO (ČP) ke stavbě rodinného domu, které se od 1.1.2018 nekolaudují.

Obci přísluší rozhodovat o názvech části obce, ulic a jiných veřejných prostranství. Každá budova se označuje pouze jediným číslem popisným a orientačním nebo evidenčním.
 

 
 
Po vypuštění § 120 stavebního zákona od 1.1.2018, žádá stavebník o přidělení ČP žádostí přímo u stavebního úřadu, který stavbu povolil na jednotném formuláři, který je v příloze.
 
Přílohou žádosti o přidělení ČP musí být vždy
  • geometrický plán a

  • prohlášení stavebníka o tom, že stavba byla provedena v souladu s jejím povolením a ověřenou dokumentací/ověřenou projektovou dokumentací.

    Pokud při provádění stavby došlo k odchylkám oproti ověřené projektové dokumentaci, přiloží stavebník místo prohlášení dokumentaci skutečného provedení stavby.

 

Mezi základní povinnosti stavebníka náleží podle § 152 odst. 3 písm. a) stavebního zákona povinnost oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, u svépomocné formy výstavby jméno a příjmení stavbyvedoucího nebo osoby, která bude vykonávat stavební dozor; změny v těchto skutečnostech je stavebník povinen neprodleně oznámit stavebnímu úřadu.

Podle § 152 odst. 3 písm. d) stavebního zákona je stavebník povinen ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se zúčastnit.

Stavebník je rovněž povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby (§ 152 odst. 1 stavebního zákona), včetně povinnosti provádět stavbu v souladu s rozhodnutím nebo jiným opatřením stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, která je základní povinností nejen stavebníka, zhotovitele (stavebního podnikatele), ale též stavbyvedoucího nebo osoby vykonávající stavební dozor (§ 160 a 153 stavebního zákona).


O čísla žádá stavební úřad

V § 121 odst. 2 stavebního zákona je pak stanovena nová povinnost pro stavební úřady. Pokud stavbou vzniká nová budova, které se přiděluje číslo popisné nebo evidenční, případně číslo orientační, vyzve písemně stavební úřad – po předložení podkladů uvedených v § 121 odst. 1 stavebního zákona – příslušnou obec o přidělení čísla popisného nebo evidenčního, případně orientačního. O přidělení čísel tak již nežádá stavebník, ale nově stavební úřad, který následně bude stavbu, včetně čísla popisného, definičního bodu a adresního místa vnášet do Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RUIAN). Z tohoto důvodu budou stavebníci vyzýváni, aby k závěrečné kontrolní prohlídce staveb dokládali 2 x geometrický plán. Doporučujeme se nejdříve poradit na příslušném stavebním úřadu - pro naši obec Stavební úřad Zlonice.

Povinnost nechat si vyhotovit tabulku s přiděleným číslem popisným (případně evidenčním nebo orientačním) a označit jím budovu dle platných předpisů, zůstává i nadále povinností stavebníka, případně vlastníka budovy. Rovněž povinnost vlastníka stavby, která podléhá evidenci v Katastru nemovitostí, vnést ji do této evidence, není výše uvedenými ustanoveními dotčena.

Další informační zdroje a související právní předpisy:Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)Vyhláška MV č. 326/2000 Sb. o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel. 

Upozornění na povinnost označení domů číslem popisným

 
Povinnost označit dům  vyplývá z § 31 - 32  zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.     Vlastník nemovitosti je povinen na svůj náklad označit budovu čísly určenými obecním úřadem a udržovat je v řádném stavu. Barvu a provedení čísel určuje obecní úřad.     Nesplněním této povinnosti se vlastník dopouští přestupku dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění, za který může obec uložit pokutu až do výše 10.000,- Kč.     Označit své domy by měli občané i ve svém zájmu – v případě, že budou potřebovat jakoukoliv pomoc záchranných složek, urychlí tím příjezd na místo (např. záchranná služba, hasiči aj.).     Číslo musí být umístěné na viditelném místě.     Proto žádáme všechny vlastníky nemovitosti, aby si své domy označili a neriskovali tak, že jim obecní úřad vyměří pokutu.