Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Poskytování informací, příjem podání, výroční zprávy

Poskytování informací, příjem podání, výroční zprávy

Žádosti o informace

Příjem žádostí a dalších podání

Opravné prostředky

Sazebník úhrad za poskytování informací

Formuláře

Žádosti o informace

 1. Osobní podání: na Obecním úřadě v úředních dnech a hodinách:

   Pondělí

  8.00-12.30   13.00 - 17.00

   Středa

  8.00-12.30   13.00 - 17.00

 2. Telefonické podání+420 312 522 552
 3. Není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně
 4. Formulář písemné žádosti naleznete níže na stránce a můžete jej doručit elektronicky na adresu oukralovice@volny.cz, elektronickou podatelnou, nebo poštou na adresu Obecní úřad Královice, Královice 19, 274 01 Královice

Ze žádosti by měly být patrné tyto informace o žadateli:

jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu.

Neobsahuje-li žádost tyto údaje a zároveň jsou údaje potřeba k vyřízení žádosti o informaci, žádost se poté odloží a do sedmi dnů se žadateli zašle výzva k doplnění informací.

Příjem žádostí a způsob podání

Osobní podání: na Obecním úřadě v *Obci, Ulice č.p. v*úředních dnech a hodinách:

 Pondělí

8.00-12.30   13.00 - 17.00

 Středa

8.00-12.30   13.00 - 17.00

Telefonické podání: +420 312 522 552
Poštou na adresu Obecní úřad Královice, Královice 19, 274 01 Královice
Elektronicky na e-mail: oukralovice@volny.cz  (v žádosti nemusí být aplikován elektronický podpis)
Elektronicky datovou schránkou: x9saqeg
Elektonickou podatelnou

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

 • komu je žádost určena,
 • jaká konkrétní informace je požadována,
 • kdo žádost podává.

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti
- do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání.

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.

Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

Příjem a vyřízení odvolání

Způsob odvolání a jeho obsah:

 • Osobně na Obecním úřadě
 • Poštou na adresu Obecní úřad Královice, Královice 19, 274 01 Královice
 • Formulář pro odvolání proti rozhodnutí o poskytnutí informace
 • odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele.

O odvolání rozhoduje:

 • obecní úřad - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce,
 • v případě, že obecní úřad není schopen zcela vyhovět, poskytuje toto odvolání ve lhůtě 15ti dnů k nadřízenému orgánu (krajský úřad)
 • krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

Sazby za poskytování informací

Položka

Sazba

hodina práce (účtuje se každých započatých 30 min.)

dle skutečně vynaložených nákladů

fotokopie nebo výtisk z tiskárny (formát A4)

dle skutečně vynaložených nákladů

paušál provozních nákladů (materiál, energie)

 

ostatní náklady

dle skutečně vynaložených nákladů

Formuláře

 

Výroční zprávy 

o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Centrální registr výročních zpráv v oblasti poskytování informací

                                                           Poskytování informací za rok 2024

Výroční zpráva za rok 2023           Poskytování informací za rok 2023  nebyla podána žádná žádost

Výroční zpráva za rok 2022           Poskytování informací za rok 2022

Výroční zpráva za rok 2021           Poskytování informací za rok 2021

Výroční zpráva za rok 2020           nebyla podána žádná žádost

Výroční zpráva za rok 2019           Poskytování informací za rok 2019

Výroční zpráva za rok 2018           Poskytování informací za rok 2018

Výroční zpráva za rok 2017           Poskytování informací za rok 2017

Výroční zpráva za rok 2016           Poskytování informací za rok 2016

Výroční zpráva za rok 2015           Poskytování informací za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2014           nebyla podána žádná žádost

Výroční zpráva za rok 2013           Poskytování informací za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2012           nebyla podána žádná žádost

Výroční zpráva za rok 2011           nebyla podána žádná žádost

Výroční zpráva za rok 2010           nebyla podána žádná žádost