Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Obec > KANALIZACE a ČOV

Kanalizace a ČOV

 Kanalizační řád splaškové kanalizace obce Královice 

Smlouva o odvádění odpadních vod_obec Královice.pdf

 

Stanovení výše stočného od 1.1.2024 pro obec Královice

 Zastupitelstvo obce Královice schválilo dne 20.12.2023 výši stočného s platností od 01.01.2024 takto:

 Stočné cena v Kč/m3

 • 79,61 bez DPH
 • 89,16 včetně 12% DPH

 Ceny jsou jednotné pro všechny odběratele stočného.

Výpočet ceny pro stočné pro rok 2024

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Stanovení výše stočného od 1.1.2023 pro obec Královice

 Zastupitelstvo obce Královice schválilo dne 07.12.2022 usnesením   č. 7 výši stočného s platností od 01.01.2023 takto:

 Stočné cena v Kč/m3

 • 77,34 bez DPH
 • 85,08 včetně 10% DPH

 Ceny jsou jednotné pro všechny odběratele stočného.

 Výpočet ceny pro stočné dle př. č. 19 vyhl. MZe č. 428/2001 a její novelizace - pro rok 2023

 

Na kanalizaci je možné se připojovat od 20.6.2022. Čistírna odpadních vod je spuštěna ve zkušebním provozu.

 

Zkušební provoz bude trvat jeden rok, během kterého budou odebírány vzorky a laděn provoz. Na konci zkušebního provozu bude nutno provést tzv. závěrečné hodnocení zkušebního provozu a na jeho základě bude čistírna uvedena do trvalého provozu.

 

Pro napojení je nutno přizvat zástupce Obce Královice, který zkontroluje vlastní napojení nemovitosti a také vyčištěnou stávající jímku.

Prosíme občany, aby respektovali zákaz vypouštění kalu ze svých jímek do obecní kanalizace. Tento kal je nutno nechat vyvézt oprávněnou osobou na jinou ČOV. Pokud by došlo k vypuštění kalů do naší kanalizace, musel by být provoz ČOV zastaven, celá čistírna vyčištěna a znovu osazena aktivním kalem.  Tento proces je nejen značně drahý, ale především by způsobil zastavení čistírny.

 

Pro kontrolu napojení můžete kontaktovat:

Ing. Luděk Šofr,  tel.: 602 460 332 

Václav Rajdlík, tel.: 724 188 892)

 

Budeme rádi, když se vás co nejvíce připojí.

 

Stočné bude účtováno od 01.05.2023.

 

Pokud vlastníte domovní čistírnu odpadních vod – stočné nebude účtováno, k vypouštění odpadních vod je potřeba povolení vodoprávního úřadu (§ 8 odst.1 písm.c vodního zákona), které majitel nemovitosti předá na OÚ Královice nejpozději do 31.8.2022 .

 

 

UPOZORNĚNÍ ODBĚRATELŮM - PRODUCENTŮM ODPADNÍCH VOD

 Vážení odběratelé,

Následující seznam se týká nevhodných a nebezpečných látek a předmětů, které se nesmí vypouštět, nebo vhazovat do kanalizace.

 

Seznam látek, které nejsou odpadními vodami

     Orientační přehled nebezpečných látek dle přílohy č.1 zákona č.254/2001Sb o vodách, ve znění pozdějších předpisů, zařazení do skupiny zvlášť nebezpečné látky podléhá příloze č.1 Nařízení vlády č. 229/2007Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 61/2003 o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod.

 

Vniknutí těchto látek do kanalizace musí být zabráněno:

 

 • minerální oleje a uhlovodíky ropného původu, ropa
 • ředidla, organická rozpouštědla, nátěrové hmoty nebo jiné těkavé, výbušné a hořlavé látky
 • koncentrované jedlé oleje nebo tuky (smažicí, fritovací a jiné)
 • jedy a žíraviny
 • koncentrované pokovovací lázně, jiné soli (posypové apod.)
 • koncentrované silážní šťávy, statková a průmyslová hnojiva
 • kaly z filtrů úpraven pitné vody
 • přípravky na ochranu rostlin a hubení škůdců – pesticidy
 • organohalogenové sloučeniny a látky, které mohou tvořit takové sloučeniny ve vodním prostředí
 • organofosforové sloučeniny
 • organocínové sloučeniny
 • látky vykazující karcinogenní, mutagenní nebo teratogenní vlastnosti ve vodním prostředí, nebo jeho vlivem
 • rtuť a její sloučeniny
 • kadmium a jeho sloučeniny
 • syntetické látky, které se mohou vznášet, zůstávat v suspenzi nebo klesnout ke dnu a které mohou zasahovat do jakéhokoliv užívání vod
 • kyanidy
 • látky radioaktivní nebo infekční v koncentrované formě
 • látky intenzivně barevné
 • látky s nadměrným zápachem či dusivé
 • pevné předměty (vlhčené ubrousky, dětské pleny, dámské hygienické potřeby, zejména hadry, vatové výrobky, plasty, láhve, obaly, provazy, injekční stříkačky apod.)
 • látky obsahující abrazivní materiály (brusiva, písek, apod.)

Z látek spadajících do výše uvedených kategorií je možné vypouštět do veřejné kanalizace pouze jejich zbytky obsažené např. v mycích nebo oplachových vodách a podobně.

 

 Do kanalizace a vodoteče, která je s veřejnou splaškovou kanalizací vázána a rovněž kdekoli v k.ú. Královice je zakázáno vypouštění (jímek, septiků, žump) kalovými čerpadly.

 

Na kanalizaci nesmí být napojeny přepady ze žump, septiků, domovních ČOV a jiných podobných objektů.

 

 

Děkujeme za dodržování.