Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Občan > Hlášení chovu včel

Hlášení chovu včel

Základní informace k životní situaci:

§ 51 odst. 3 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění - chovatel včel je povinen oznámit podle prováděcího předpisu, tj. § 7 a 8 vyhlášky  č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organizmů při použití přípravků na ochranu rostlin, místně příslušnému obecnímu úřadu údaje k umístění trvalých a přechodných stanovišť včelstev. 

 

Kdo je oprávněn v této věci jednat
Právnická nebo fyzická osoba, která je chovatelem včel.

Podmínky a postup
Podání písemného hlášení o umístění trvalých stanovišť.

Zahájení
Písemným oznámením o umístění trvalých stanovišť.

Na kterém úřadu
Obecní  úřad v Královicích, který je místně příslušným úřadem.

Kde, s kým a kdy
Kde: Obecní úřad Královice, Královice 19, 274 01 Slaný
Kdy: Po. a St.  8.00 - 12,30, 13,00 -  17.00, Pá 8,00 - 10,00 hod.

Potřebné doklady a podklady
Sdělení údajů o trvalém stanovišti, nové umístění stanovišť včelstev, včetně kočovných chovatel oznamuje nejpozději pět dnů před jejich přemístěním, pokud nové umístění nebude v zastavěné části obce, tak jednoduchý plánek s označením stanoviště.

Formuláře                                                                                                                                              Formuláře jsou k dispozici na webových stránkách Českého svazu včelařů – http://www.vcelarstvi.cz v sekci formuláře – Oznámení o stanovišti včelstev.

Poplatky
Nejsou

Lhůty a termíny
Právnická nebo fyzická osoba, která je chovatelem včel oznamuje každoročně do konce února umístění trvalých stanovišť.

Další účastníci
Nejsou

Další činnosti
Nejsou

Vyřídit elektronicky
Je možná i elektronická podoba při uvedení všech nutných údajů ( jméno a adresa chovatele, kde přesně se včelstva nacházejí pokud jsou včelstva v nezastavěné části obce tak jednoduchý náčrtek).

Právní předpis
§ 51 odst. 8 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění
§ 6 odst. 1, 2, 3 vyhlášky č. 327/2004 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organizmů a dalších necílových organizmů při použití přípravků na ochranu rostlin. (dále jen vyhláška).

Související předpisy
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.

Sankce
Jsou uvedeny v § 78 odst. 3, písmeno c bod 4 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen zákon).
(Fyzické osobě, která se dopustí přestupku tím, že poruší ustanovení o ochraně včel, zvěře, vodních organizmů a dalších necílových organizmů podle § 51 zákona lze uložit pokutu do výše 40 000 Kč a právnické osobě, která se dopustí jiného správního deliktu tím, že poruší toto ustanovení § 51 lze uložit pokutu až do výše 1 000 000 Kč).

Jiné informační zdroje
Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 286/1999 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 166/1999 Sb., veterinární zákon, ve znění pozdějších předpisů.

 

Platí od
31.5.2004

Platí do
bez omezení