Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Občan > Poplatky

Poplatky

POPLATKY OÚ KRÁLOVICE NA ROK 2024

Poplatky je možné platit hotově na Obecním úřadě v Královicích, Královice čp.19

pondělí a středa od 08.00 hod. – 17.00 hod.

pátek od 08.00 hod – 10.00 hod.

tel: 312 522 552, 777 723 641

email: oukralovice@volny.cz

nebo zaslat na účet číslo: 388136309/0800 

 

VS: 1345 - poplatek za odkládání komunálního odpadu

VS: 1341 - poplatek ze psů

do poznámky uveďte: Příjmení + číslo popisné 

 

VS: 1342 - poplatek z pobytu

**********************************************************************************************************************************************************

Poplatek za odkládání komunálního odpadu

Zastupitelstvo obce Královice se na svém zasedání dne 15.11.2023 usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Obecně závaznou vyhlášku obce Královice č. 3/2023, o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.

 • Předmětem poplatku je odkládání směsného komunálního odpadu z jednotlivé nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, která se nachází na území obce.
 • Poplatníkem poplatku je: a) fyzická osoba, která má v nemovité věci bydliště,                                                                                                                                                         b) nebo vlastník nemovité věci, ve které nemá bydliště žádná fyzická osoba.
 • Plátcem poplatku je: a) společenství vlastníků jednotek, pokud pro dům vzniklo,                                                                                                                             b) nebo vlastník nemovité věci v ostatních případech.
 • Plátce poplatku je povinen vybrat poplatek od poplatníka.
 • Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinou rekreaci jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.

 

Sazba poplatku

 • Sazba poplatku činí 0,55 Kč za l.

 

Splatnost poplatku

 • Poplatek je splatný nejpozději do 28. února 2024.
 • Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti, je poplatek splatný nejpozději do patnáctého dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

 Po zaplacení poplatku obdrží poplatník popř. plátce známku k vývozu komunálního odpadu.

                                         

Velikost prostředku v litrech

Frekvence svozu

Počet svozů

Barva známky

Objem nádoby litrů/rok

Poplatek za soustřeďovací prostředek za poplatkové období (rok)

120 (nádoba)

1x 14 dní

26

žlutá

1ks

3120

1 716  Kč

240 (nádoba)

1x 14 dní

26

žlutá

2 ks

6240

3 432  Kč

120 (nádoba)

1x týdně v období od 1.10. – 30.04.

1x 14 dní v období od 1.5. – 30.9.

42

 

zelená

1ks

5040

2 772   Kč

240 (nádoba)

1x týdně v období od 1.10. – 30.04.

1x 14 dní v období od 1.5. – 30.9.

42

zelená

2 ks

10080

5 544  Kč

120 (nádoba)

jednorázový doplňkový svoz

1

růžová

1 ks

120

66  Kč

240 (nádoba)

jednorázový doplňkový svoz

1

růžová

2 ks

240

132  Kč

 

**********************************************************************************************************************************************************

Místní poplatky

   Obec Královice zavádí tyto místní poplatky:,

 

1)  poplatek ze psů,

-Zastupitelstvo obce Královice se na svém zasedání dne 15.11.2023, usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku č. 2/2023 o místním poplatku ze psů

- Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je pro účely tohoto poplatku osoba, která je přihlášená nebo má sídlo na území České republiky. Poplatek ze psů platí poplatník obci příslušné podle svého místa přihlášení nebo sídla

- Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.

Sazba poplatku:

Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

a) za jednoho psa ..................................................................................................  100,- Kč,

b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele ............................................... 150,- Kč

c) za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let ......................................................  50,- Kč,

d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let .  75,- Kč.

Splatnost poplatku 

Poplatek je splatný nejpozději do 28.února 2024.
 
 

2)  poplatek z pobytu

Zastupitelstvo obce Královice se na svém zasedání dne 15.11.2023 usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku č. 1/2023 o místním poplatku z pobytu.

Předmět, poplatník a plátce poplatku

 • Předmětem poplatku je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu. Předmětem poplatku není pobyt, při kterém je na základě zákona omezována osobní svoboda, a pobyt ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče, pokud je tento pobyt hrazenou zdravotní službou podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění nebo pokud je její součástí, s výjimkou lázeňské léčebně rehabilitační péče
 • Poplatníkem poplatku je osoba, která v obci není přihlášená (dále jen „poplatník“).
 • Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu (dále jen „plátce“). Plátce je povinen vybrat poplatek od poplatníka.
 •  

Sazba poplatku:

Sazba poplatku činí 20,- Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku.

Splatnost poplatku:

Plátce odvede vybraný poplatek správci poplatku nejpozději do 15. dne měsíce následujícího po ukončeném kalendářním čtvrtletí.

Registrace k místnímu poplatku z pobytu_OZV_1_2023.pdf

Vyúčtování poplatku z pobytu_OZV_1_2023 _VZOR.pdf

Osvobození od poplatku.pdf

 

**************************************************************************************************************************************************************************

STOČNÉ

Stanovení výše stočného od 1.1.2024 pro obec Královice

 Zastupitelstvo obce Královice schválilo dne 20.12.2023 výši stočného s platností od 01.01.2024 takto:

 Stočné cena v Kč/m3

 • 79,61 bez DPH
 • 89,16 včetně 12% DPH

 Ceny jsou jednotné pro všechny odběratele stočného.