Poplatky

 POPLATKY OÚ KRÁLOVICE NA ROK 2019

Poplatky je možné platit hotově na Obecním úřadě v Královicích, Královice čp.19

pondělí a středa od 08.00 hod. – 17.00 hod.

pátek od 08.00 hod – 10.00 hod.

tel: 312 522 552, 777 723 641

email: oukralovice@volny.cz

 

nebo zaslat na účet číslo: 388136309/0800 

VS: 1337 - poplatek za komunální odpad

VS: 1341 - poplatek ze psů

do poznámky uveďte: Příjmení + číslo popisné 

 

Poplatek za komunální odpad

 Zastupitelstvo obce Královice se na svém zasedání dne 02.12.2015 usnesením č. 6  usneslo vydat na základě § 17a odst. 1 zákona 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,  obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015 o poplatku za komunální odpad.

Plátcem poplatku  je vlastník nemovitosti na území obce Královice, kde vzniká komunální odpad. Jde-li o budovu, ve které vzniklo společenství vlastníků jednotek podle zvláštního zákona, je plátcem toto společenství. Plátce poplatek rozúčtuje na jednotlivé poplatníky¹)

 

Sazba poplatku

Velikost nádoby

Frekvence svozu

Počet svozů

Roční poplatek v Kč

110 nebo 120 l

Čtrnáctidenní svoz

26 x

1 146,-

Kombinovaný svoz

44 x

1 939,-

240 l

Čtrnáctidenní svoz

26 x

2 292,-

Kombinovaný svoz

44 x

3 878,-

110 nebo 120 l

Jednorázový svoz (doplňkový)

1 x

75,-

240 l

Jednorázový svoz (doplňkový)

1 x

150,-

 

Splatnost poplatku

Roční poplatek je splatný do 28. února 2019. Pokud povinnost platit poplatek vznikla v průběhu kalendářního roku, je plátce poplatku povinen jej uhradit do jednoho měsíce od vzniku této povinnosti, Po zaplacení poplatku obdrží poplatník popř. plátce známku k vývozu komunálního odpadu.

********************************************************************************************************

Místní poplatky

 Zastupitelstvo obce Královice se na svém zasedání dne 28.12.2010, usnesením č.1. usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,,obecně závaznou vyhlášku č. 1/2010 o místních poplatcích. 

  Obec Královice zavádí touto vyhláškou tyto místní poplatky:,

 

1)  poplatek ze psů,

- platí ze psů starších 3 měsíců

- poplatek ze psů platí držitel psa (fyzická nebo právnická osoba) která má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Královice

Sazba poplatku

Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

- za prvního psa……...................50,-Kč,

- za druhého ………………........75,-Kč,

- za každého dalšího psa… ...100,-Kč.

 

Splatnost poplatku 

Poplatek je splatný nejpozději do 28.února 2019.
 
 

2)  poplatek za užívání veřejného prostranství

Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.

Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v předchozím odstavci .

 

Poplatek podle této vyhlášky se platí za užívání těchto veřejných prostranství:: pozemky parcelní číslo: 833/1, 834/1, 840, 234/1.

Sazba poplatku

Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den:

a)      a umístění dočas. staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb….10,-Kč

b)      za umístění lunaparků a jiných atrakcí .........................................................…10,-Kč

c)      za umístění zařízení cirkusů ...............................................................................10,-Kč

d)      za umístění zařízení sloužícího pro poskytování prodeje...........................100,-Kč

e)      za užívání pro potřeby tvorby film. a tel.děl…..……........................................10,-Kč.

 

Splatnost poplatku

Poplatek ve výši stanovené podle čl. 12 odst. 1 je splatný:

a)      při užívání veřejného prostranství po dobu kratší 5 dnů nejpozději v den zahájení užíváním veřejného prostranství,

b)      při užívání veřejného prostranství po dobu 5 dnů nebo delší nejpozději v den ukončení užívání veřejného prostranství.

(2)       Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem,

            ve kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní

            den.

 

 3)   poplatek ze vstupného

 Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce, sníženého o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena. Vstupným se rozumí peněžitá částka, kterou účastník akce zaplatí za to, že se jí může zúčastnit.

 

Poplatek ze vstupného platí fyzické a právnické osoby, které akci pořádají.

Sazba poplatku

Sazba poplatku činí z vybraného vstupného na:

a)      kulturní akci ...............................…      .3%,

b)      prodejní akci .................................       .5%,

c)      reklamní akci .............................…      .5%.

(2)       Paušální částka činí : 200,-Kč za akci.

 

Splatnost poplatku

 Poplatek je splatný do 5 dnů ode dne skončení akce.

Menu

KONTAKT:

Královice 19
274 01 p.Slaný
okres Kladno

tel.     312 522 552
mob.  777 723 641

starosta tel:   602 460 332

Úřední hodiny:
Pondělí                                  8,00-12,30   13,00-17,00 h.
Středa                                     8,00-12,30   13,00-17,00 h.
Pátek                                     8,00-10,00 h.

MAPA

JAK SE ZACHOVAT V PŘÍPADĚ KRIZOVÉ SITUACE A JAK POMOCI

Překlad stránky