Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Občan > Poplatky

Poplatky

POPLATKY OÚ KRÁLOVICE NA ROK 2023

Poplatky je možné platit hotově na Obecním úřadě v Královicích, Královice čp.19

pondělí a středa od 08.00 hod. – 17.00 hod.

pátek od 08.00 hod – 10.00 hod.

tel: 312 522 552, 777 723 641

email: oukralovice@volny.cz

nebo zaslat na účet číslo: 388136309/0800 

 

VS: 1345 - poplatek za odkládání komunálního odpadu

VS: 1341 - poplatek ze psů

do poznámky uveďte: Příjmení + číslo popisné 

 

VS: 1342 - poplatek z pobytu

************************************************************************************************************************************************************************** 

Poplatek za odkládání komunálního odpadu

Zastupitelstvo obce Královice se na svém zasedání dne 01.12.2021 usnesením č. 5 usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d)
a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Obecně závaznou vyhlášku obce Královice č. 3/2021, o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.

 • Předmětem poplatku je odkládání směsného komunálního odpadu z jednotlivé nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, která se nachází na území obce.
 • Poplatníkem poplatku je: a) fyzická osoba, která má v nemovité věci bydliště, nebo                                                                                                                                             b) vlastník nemovité věci, ve které nemá bydliště žádná fyzická osoba.
 • Plátcem poplatku je: a) společenství vlastníků jednotek, pokud pro dům vzniklo, nebo                                                                                                                                 b) vlastník nemovité věci v ostatních případech.

Plátcem poplatku  je vlastník nemovitosti na území obce Královice, kde vzniká komunální odpad. Jde-li o budovu, ve které vzniklo společenství vlastníků jednotek podle zvláštního zákona, je plátcem toto společenství. Plátce poplatek rozúčtuje na jednotlivé poplatníky¹)

Výše poplatku za jednotlivé soustřeďovací prostředky

Velikost prostředku v litrech

Frekvence svozu

Počet svozů

Barva známky

Objem nádoby litrů/rok

Poplatek za soustřeďovací prostředek za poplatkové období (rok)

120 (nádoba)

1x 14 dní

26

žlutá 1ks

3120

1 435  Kč

120 (nádoba)

1x týdně v období od 1.10. – 30.04.

1x 14 dní v období od 1.5. – 30.9.

39

 

zelená 1ks

4680

2 153  Kč

240 (nádoba)

1x 14 dní

26

žlutá     2 ks

6240

2 870  Kč

240 (nádoba)

1x týdně v období od 1.10. – 30.04.

1x 14 dní v období od 1.5. – 30.9.

39

zelená 2 ks

9360

4 306  Kč

120 (nádoba)

jednorázový svoz

1

bílá 1 ks

120

96  Kč

240 (nádoba)

jednorázový svoz

1

bílá 2 ks

240

192  Kč

 

Splatnost poplatku

 • Plátce poplatku odvede vybraný poplatek správci poplatku nejpozději do 28.2. příslušného kalendářního roku, má-li v nemovité věci bydliště fyzická osoba - Poplatek je splatný nejpozději do 28.února 2023.
 • Plátce poplatku odvede vybraný poplatek správci poplatku nejpozději do 31.8. příslušného kalendářního roku, nemá-li v nemovité věci bydliště fyzická osoba.

 Po zaplacení poplatku obdrží poplatník popř. plátce známku k vývozu komunálního odpadu.

 

**************************************************************************************************************************************************************************

Místní poplatky

   Obec Královice zavádí tyto místní poplatky:,

 

1)  poplatek ze psů,

-Zastupitelstvo obce Královice se na svém zasedání dne 20.11.2019, usnesením č.5 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,,obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019 o místním poplatku ze psů

- Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je pro účely tohoto poplatku osoba, která je přihlášená nebo má sídlo na území České republiky.

- Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.

Sazba poplatku:

Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

a) za jednoho psa ..................................................................................................  100,- Kč,

b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele ............................................... 150,- Kč

c) za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let ......................................................  50,- Kč,

d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let .  75,- Kč.

Splatnost poplatku 

Poplatek je splatný nejpozději do 31.března 2023.
 
 

2)  poplatek z pobytu

Zastupitelstvo obce Královice se na svém zasedání dne 27.01.2021 usnesením č. 6 usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu.

Předmět, poplatník a plátce poplatku

 • Předmětem poplatku je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu. Předmětem poplatku není pobyt, při kterém je na základě zákona omezována osobní svoboda, a pobyt ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče, pokud je tento pobyt hrazenou zdravotní službou podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění nebo pokud je její součástí
 • Poplatníkem poplatku je osoba, která v obci není přihlášená (dále jen „poplatník“).
 • Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu (dále jen „plátce“). Plátce je povinen vybrat poplatek od poplatníka.
 •  

Sazba poplatku:

Sazba poplatku činí 12,- Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku.

Splatnost poplatku:

Plátce odvede vybraný poplatek správci poplatku nejpozději do 15. dne měsíce následujícího po ukončeném kalendářním čtvrtletí.

Registrace k místnímu poplatku z pobytu_OZV 1_2021.pdf

Vyúčtování poplatku z pobytu_OZV_1_2021.pdf

Osvobození od poplatku.pdf

 

 

**************************************************************************************************************************************************************************

STOČNÉ

Stanovení výše stočného od 1.1.2023 pro obec Královice

 Zastupitelstvo obce Královice schválilo dne 07.12.2022 usnesením   č. 7 výši stočného s platností od 01.01.2023 takto:

 Stočné cena v Kč/m3

 • 77,34 bez DPH
 • 85,08 včetně 10% DPH

 Ceny jsou jednotné pro všechny odběratele stočného.