Fulltext

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Občan > Poplatky

Poplatky

POPLATKY OÚ KRÁLOVICE NA ROK 2021

Poplatky je možné platit hotově na Obecním úřadě v Královicích, Královice čp.19

pondělí a středa od 08.00 hod. – 17.00 hod.

pátek od 08.00 hod – 10.00 hod.

tel: 312 522 552, 777 723 641

email: oukralovice@volny.cz

nebo zaslat na účet číslo: 388136309/0800 

 

VS: 1337 - poplatek za komunální odpad

VS: 1341 - poplatek ze psů

do poznámky uveďte: Příjmení + číslo popisné 

 

VS: 1342 - poplatek z pobytu

************************************************************************************************************************************************************************** 

Poplatek za komunální odpad

 Zastupitelstvo obce Královice se na svém zasedání dne 02.12.2015 usnesením č. 6  usneslo vydat na základě § 17a odst. 1 zákona 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,  obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015 o poplatku za komunální odpad.

Plátcem poplatku  je vlastník nemovitosti na území obce Královice, kde vzniká komunální odpad. Jde-li o budovu, ve které vzniklo společenství vlastníků jednotek podle zvláštního zákona, je plátcem toto společenství. Plátce poplatek rozúčtuje na jednotlivé poplatníky¹)

 

Sazba poplatku

Velikost nádoby

Frekvence svozu

Počet svozů

Roční poplatek v Kč

110 nebo 120 l

Čtrnáctidenní svoz

26 x

1 146,-

Kombinovaný svoz

44 x

1 939,-

240 l

Čtrnáctidenní svoz

26 x

2 292,-

Kombinovaný svoz

44 x

3 878,-

110 nebo 120 l

Jednorázový svoz (doplňkový)

1 x

75,-

240 l

Jednorázový svoz (doplňkový)

1 x

150,-

 

Splatnost poplatku

Roční poplatek je splatný do 28. února 2021. Pokud povinnost platit poplatek vznikla v průběhu kalendářního roku, je plátce poplatku povinen jej uhradit do jednoho měsíce od vzniku této povinnosti, Po zaplacení poplatku obdrží poplatník popř. plátce známku k vývozu komunálního odpadu.

Prohlášení pláce poplatku za komunální odpad od roku 2016.pdf

**************************************************************************************************************************************************************************

Místní poplatky

   Obec Královice zavádí tyto místní poplatky:,

 

1)  poplatek ze psů,

-Zastupitelstvo obce Královice se na svém zasedání dne 20.11.2019, usnesením č.5 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,,obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019 o místním poplatku ze psů

- Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je pro účely tohoto poplatku osoba, která je přihlášená nebo má sídlo na území České republiky.

- Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.

Sazba poplatku:

Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

a) za jednoho psa ..................................................................................................  100,- Kč,

b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele ............................................... 150,- Kč

c) za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let ......................................................  50,- Kč,

d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let .  75,- Kč.

Splatnost poplatku 

Poplatek je splatný nejpozději do 31.března 2021.
 
 

2)  poplatek z pobytu

-Zastupitelstvo obce Královice se na svém zasedání dne 20.11.2019, usnesením č.4 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,,obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019 o místním poplatku z pobytu

 

Předmět, poplatník a plátce poplatku

  • Předmětem poplatku je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu. Předmětem poplatku není pobyt, při kterém je na základě zákona omezována osobní svoboda.
  • Poplatníkem poplatku je osoba, která v obci není přihlášená (dále jen „poplatník“).
  • Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu (dále jen „plátce“). Plátce je povinen vybrat poplatek od poplatníka.

Sazba poplatku:

Sazba poplatku činí 6,- Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku.

Splatnost poplatku:

Plátce odvede vybraný poplatek správci poplatku nejpozději do 15. dne měsíce následujícího po ukončeném kalendářním čtvrtletí.

Registrace k místnímu poplatku z pobytu.pdf

Vyúčtování poplatku z pobytu.pdf