Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Občan > Zrušení trvalého pobytu

Zrušení trvalého pobytu

Informace k podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu platné od 01.01.2016

Žádost o zrušení údaje o místu trvalého pobytu osob ve formátu pdf naleznete zde.

Ve smyslu  § 12 odst. 1 písm. c zákona č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místu trvalého pobytu, zaniklo–li užívací právo občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana a neužívá-li občan tento objekt nebo jeho vymezenou část.

Ohlašovna rozhodne dle § 12 odst. 2 o zrušení údaje o místě trvalého pobytu podle odstavce 1 písm. c) jen na návrh vlastníka objektu nebo jeho vymezené části nebo dle § 10  odst. 6 písm. c) na návrh oprávněné osoby (dále jen „navrhovatel“).

V   případě, že  je  navrhovatelem majitel nemovitosti, nemusí dokládat  vlastnictví bytu  nebo  domu, pracovnice evidence obyvatel si tuto skutečnost ověří v  informačním systému katastru nemovitostí.

V   případě, že je navrhovatelem nájemce nemovitosti, musí doložit oprávněnost užívání bytu (např. nájemní smlouvu, smlouvou o užívání družstevního bytu apod.). Pouze v  případě, že je nájemní smlouva zapsána v  katastru  nemovitostí, což je dle občanského zákoníku od 01.01.2014  umožněno, nájemní smlouvu předkládat nemusí.

Správní poplatek:

   Od 01.01.2016  činí správní poplatek 100,- Kč  za každou osobu (i nezletilé dítě), která bude uvedena v  návrhu.

Navrhovatel musí doložit:

Návrh na zrušení údaje o trvalém pobytu,

v  případě nájemce nemovitosti oprávněnost užívání předmětné nemovitosti, a to např. originálem nájemní smlouvy. Majitel nemovitosti nemusí dokládat vlastnictví bytu nebo domu.

Navrhovatel musí prokázat, že osoba, které navrhuje zrušení trvalého pobytu (dále jen „jmenovaný“)

se  v předmětné nemovitosti nezdržuje. Tento důkaz spočívá v  navržení jmen dvou svědků, kteří osobně dosvědčí neužívání nemovitosti (svědkové budou písemně předvoláni k  nařízenému ústnímu jednání). Svědkem může být  jakákoli osoba  nad  18  let,  kromě navrhovatele či  jmenovaného. V   případě, že navrhovatel přijde společně se jmenovaným, stačí přítomnost jednoho svědka (svědek musí přijít zároveň s  navrhovatelem a jmenovaným).

Dále  by měl navrhovatel doložit listiny, které prokazují ukončení  užívacích nebo vlastnických práv, např. ukončení nájemní smlouvy*, předávací protokol k  nemovitosti, rozsudek o soudním vystěhování, kupní smlouva, darovací smlouva, rozsudek o rozvodu s  nabytím právní moci**, dohoda o vypořádání majetku apod.

  • V   případě, že skončí nájemní vztah a pronajímatel nemá podepsaný protokol o ukončení nájemního vztahu a nelze-li nájemníkovi doručit výpověď nájemní smlouvy z důvodu neznámého pobytu, je třeba se obrátit na okresní soud, který ustanoví opatrovníka pro doručení výpovědi nájemní smlouvy.
  • V   případě rozvedených manželů je od 01.01.2014 nutná společná dohoda o vypořádání majetku v případě vlastnictví nemovitosti nebo rozsudek soudu o zrušení dosavadního práva nájmu jednoho z manželů.

Dle § 768 odst. 2 „nového“ občanského zákoníku, zákon č. 89/2012 Sb., má rozvedený manžel, který má dům nebo byt po rozvodu opustit, právo tam bydlet, dokud mu druhý manžel nezajistí náhradní bydlení, ledaže mu v řízení o vypořádání majetku náhrada nebyla přiznána. Pokud soud o náhradě rozhodne, platí zákonná lhůta 1 roku, kdy právo k bydlení dotyčnému stále svědčí. Trvalý

pobyt není možno v těchto případech zrušit, neboť dotyčnému po dobu jednoho roku svědčí právo užívání nemovitosti.

 V případě, kdy jeden z manželů byl vlastníkem nemovitosti před uzavřením manželství, zaniká „právo bydlení“ druhému z manželů dnem nabytí právní moci rozsudku soudu o rozvodu manželství.

Navrhovatel může být zastupován na základě zvláštní plné moci, která nemusí mít úředně ověřený podpis (k návrhu je třeba předložit originál této listiny).

V   případě, že vlastníkem nemovitosti je firma, je potřeba doložit originál výpisu z obchodního rejstříku.

Pokud bude jmenovaný splňovat obě  podmínky,  a  to  zánik užívacího práva a  neužívání předmětné nemovitosti, bude mu údaj o trvalém pobytu zrušen, a místem jeho nového trvalého pobytu se stane dle ust. § 10 odst. 5 zákona o evidenci obyvatel sídlo ohlašovny na adrese Královice 19, 274 01 Slaný.