VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KRÁLOVICE

vloženo 16.02.2017

Zastupitelstvo  obce  Královice  jako  věcně  příslušný   správní   orgán  ve  smyslu   ustanovení § 6 odst.5 zákona č. 350/2012Sb., kterým se mění zákon 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů  a některé související zákony

 OZNAMUJE

 v souladu s § 173 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

 VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

  OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KRÁLOVICE,

 které vydalo na svém zasedání dne 15. 2. 2017 v souladu s ustanovením § 54 odst.2  zákona č. 350/2012 Sb., kterým se mění zákon 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a některé související zákony a v souladu s    ustanovením §171 a §172 odst. 2 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Textová a grafická část vyvěšena zde i na elektronické úřední desce dne 16.02.2017:

Veřejná vyhláška_OOP_změna č. 1 ÚP Královice

Opatření obecné povahy_odůvodnění změny č. 1 ÚP Královice

 

1_Základní členění území.pdf

2_Hlavní výkres.pdf

3_Koncepce uspořádání krajiny.pdf

4_Koncepce veřejné infrastruktury_doprava.pdf

5_Koncepce veřejné infrastruktury_voda, kanalizace.pdf

7_VPS.pdf

8a_koordinační výkres.pdf

8b_koordinační výkres.pdf

10_ZPF.pdf

Text_odůvodnění.pdf

Text_srovnávací.pdf

Text_ZměnaUP.pdf

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Opakované veřejné projednání změny č. 1 územního plánu Královice

vloženo 07.10.2016

Návrh změny č. 1 územního plánu Královice s výkladem hlavního projektanta podle § 22 stavebního zákona, nařídil pořizovatel na: pondělí 7. listopadu 2016 v 16,00 hodin na obecním úřadě Královice, Královice 19, 274 01 Slaný.

Námitky proti návrhu změny č. 1 územního plánu Královice mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti.

Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání tj. do 14.11.2016 může každý uplatnit své připomínky a dotčené orgány námitky. K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží.

celé znění veřejné vyhlášky ke shlédnutí ZDE

 

textová a grafická část vyvěšena zde i na elektronické úřední desce dne 07.10.2016:

Hlavní výkres_52_opakovaná.pdf

Koncepce infrastruktury_doprava_52_opakovaná.pdf

Koncepce uspořádání krajiny_52_opakovaná.pdf

Koncepce veřejné infrastruktury_52_opakovaná.pdf

Koordinační výkres 8a_52_opakovaná.pdf

Koordinační výkres 8b_52_opakovaná.pdf

Microsoft Word - Královice_změna1_odůvodnění_dle metodiky_opakované VP.pdf

Microsoft Word - Královice_změna1_výroková část_dle metodiky_opakované VP.pdf

Microsoft Word - srovnávací text UP_Změna1_opakované VP.pdf

VPS_52_opakovaná.pdf

Základní členění_52_opakovaná.pdf

ZPF_52_opakovaná.pdf

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Návrhu změny č. 1 územního plánu Královice

vloženo 30.09.2015

Návrh změny č. 1 územního plánu Královice je vystaven k veřejnému nahlédnutí do 9.listopadu 2015 na obecním úřadě, pernamentně na internetových stránkách obce Královice.

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ změny č. 1 ÚP Královice je nařízeno pořizovatelem na pondělí dne 09. listopadu 2015 v 16,00 hodin na obecním úřadě Královice, Královice 19, 274 01 Slaný.

celé znění veřejné vyhlášky ke shlédnutí ZDE

 

textová a grafická část vyvěšena zde dne 30.09.2015:

1_Základní členění území.pdf

2_Hlavní výkres.pdf

3_Koncepce uspořádání krajiny.pdf

4_Koncepce veřejné infrastruktury_doprava.pdf

5_Koncepce veřejné infrastruktury.pdf

7_VPS, VPO.pdf

8a_Koordinační výkres.pdf

8b_Koordinační výkres.pdf

10_ZPF.pdf

Královice_změna1_odůvodnění_dle metodiky.pdf

Královice_změna1_výroková část_dle metodiky.pdf

Srovnávací text UP_Změna1.pdf

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oznámení o konání opakovaného společného jednání o návrhu změny č. 1 územního plánu Královice

23.04.2015

Opakované společné jednání návrhu změny č. 1 územního plánu Královice proběhne v pondělí dne 25.května 2015 v 10,00 hodin na obecním úřadě Královice.

Návrh změny č.1 ÚP Královice bude vystaven od 25.05.2015 do 25.06.2015 na obecním úřadě, pernamentně a na internetových stránkách obce Královice

celé znění oznámení ke shlédnutí zde

 

textová a grafická část vyvěšena dne 12.05.2015

1_ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ ÚZEMÍ.pdf

2_HLAVNÍ VÝKRES.pdf

3_KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY.pdf

4_KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY_DOPRAVA.pdf

5_KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY_ZÁSOBOVÁNÍ VODOU, KANALIZACE.pdf

7_VPS_VPO.pdf

8a_KOORDINAČNÍ VÝKRES.pdf

8b_KOORDINAČNÍ VÝKRES.pdf

10_ZPF.pdf

text - Královice_změna1_odůvodnění.pdf

text - Královice_změna1_výroková část.pdf

text - srovnávací text UP_Změna1.pdf

 

--------------------------------------------------------------------------------------

Oznámení o konání společného jednání o návrhu změny č. 1 územního plánu Královice

 11.07.2013

Společné jednání návrhu změny č. 1 územního plánu Královice proběhne v pondělí dne 12.srpna 2013 v 10,00 hodin na obecním úřadě Královice.

Návrh změny č.1 ÚP Královice bude vystaven od 05.08.2013 do 03.09.2013 na obecním úřadě pernamentně a na internetových stránkách obce

celé znění oznámení ke shlédnutí zde

 

Návrh změny č. 1 územního plánu:

1_ZÁKL.ČLEN.ÚZ

2_HLAVNÍ VÝKRES

3_VÝKRES KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY

4_VÝKRES VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ INFRASTRUKTURY

5_KOORDINAČNÍ VÝKRES

6_ŠIRŠÍ VZTAHY

7_ZPF

Královice změna č.1 odůvodnění §50

Královice změna č.1 výroková část §50

 

--------------------------------------------------------------------------------------

Návrh zadání změny č. 1 územního plánu obce  Královice

02.10.2012

Návrh zadání změny č. 1 územního plánu Královice je vystaven po dobu od 02.10.2012 do 01.11.2012 včetně.

Ve lhůtě do 01.11.2012 může každý uplatnit dvé připomínky.

Připomínky, stanoviska a podněty zasílejte písemně na adresu:

B. Stanislav Pitr DiS, Děčínská 3223, 272 01  Kladno

návrh zadání změny č. 1 ÚP obce Královice ke shlédnutí zde

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Změna územního plánu č. 1 obce Královice

Zastupitelstvo obce Královice schválilo dne 28.04.2011 usnesením č. 11 pořízení 1. změny územního plánu obce Královice. Důvodem pro pořízení změny územního plánu je zásadní změna urbanistické koncepce nedávno zpracovaného územního plánu. Ta spočívá v jiném rozmístění jednotlivých funkčních ploch po obvodu obce s cílem zkampaktnit a arondovat urbanistický půdorys obce a rozšířit dopravní a technickou infrastrukturu.

Jedná se o změnu usmístění čističky odpadních vod.

 

Tímto žádáme občany, aby předložili své návrhy a připomínky ke změně územního plánu č. 1 nejpozději do 28.02.2012.

 

Informace a formulář na obecním úřadě nebo ke stažení zde.

--------------------------------------------------------------------------------------

Současný platný územní plán:

1_koncept-verejne-infrastruktury–doprava.pdf

2_koncept-verejne-infrastruktury-el-energie-plyn-spoje.pdf

3_urbanisticka-koncepce-s-vymezenim-ploch-s-rozdilnym-vyuzitim.pdf

4_uzemni-plan-koorinacni-vykres.pdf

5_hlavni-vykres-koncepce-usporacani-krajiny.pdf

6_koncepce-verejne-infrastrukruty-zasobovani-vodou-kanalizace.pdf

7_verejne-prospesne-stavby-opatreni-a-asanace.pdf

8_zakladni-cleneni-uzemi.pdf

9_predpokladane-zabory-pudniho-fondu.pdf

OOP Královice.pdf

 

Menu

KONTAKT:

Královice 19
274 01 p.Slaný
okres Kladno

tel.     312 522 552
mob.  777 723 641

starosta tel:   602 460 332

Úřední hodiny:
Pondělí                                  8,00-12,30   13,00-17,00 h.
Středa                                     8,00-12,30   13,00-17,00 h.
Pátek                                     8,00-10,00 h.

MAPA

JAK SE ZACHOVAT V PŘÍPADĚ KRIZOVÉ SITUACE A JAK POMOCI

Překlad stránky