Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Územní plán, změna ÚP

Mapový portál Středočeského kraje k nahlédnutí ZDE:

Územně plánovací dokumentace ve Středočeském kraji - obec Královice

 

POŘÍZENÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU KRÁLOVICE:

VLOŽENO 27.06.2024

 

ÚZEMNÍ PLÁN KRÁLOVICE - ÚPLNÉ ZNĚNÍ PO ZMĚNĚ č. 1, č. 2 č..3

textová dokumentace:

Textová dokumentace_Úplné znění po Změně č.3.pdf

 

grafická dokumentace:

01_Výkres základního členění území.pdf

02_Hlavní výkres.pdf

03_Výkres koncepce uspořádání krajiny.pdf

04_Výkres koncepce veřejné infrastruktury_doprava.pdf

05_Výkres koncepce veřejné infrastruktury_voda_kanal.pdf

06_Výkres koncepce veřejné infrastruktury_elektrika,plyn,spoje.pdf

07_Výkres VPS,VPO.pdf

08_Koordinační výkres.pdf

 

 

Obecní úřad Královice

Královice 19

274 01 p. Slaný

Telefon: 602 460 332
       e-mail: oukralovice@volny.cz

ID datové schránky: x9saqeg

IČ: 00640433

 

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ZKRÁCENÉHO POSTUPU POŘÍZENÍ ZMĚNY Č. 3

ÚZEMNÍHO PLÁNU KRÁLOVICE  A ÚPLNÉ ZNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KRÁLOVICE PO VYDÁNÍ ZMĚNY č. 3

Obecní úřad Královice, jako pořizovatel Územního plánu Královice dle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů za použití § 43 odst. 4 a § 55 odst. 2, § 55b odst. 7 stavebního zákona a dle § 334a odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve spojení s § 20 stavebního zákona dle §13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171  zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve spojení s ustanovením § 188 odst. 4 stavebního zákona

VYDÁVÁ

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ZMĚNY č. 3 ZKRÁCENÉHO POSTUPU POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KRÁLOVICE A ÚPLNÉ ZNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KRÁLOVICE PO VYDÁNÍ ZMĚNY č. 3

týkající se k.ú. Královice

V souladu s § 54 stavebního zákona předložil pořizovatel Zastupitelstvu obce Královice návrh na vydání Změny č. 3 Územního plánu Královice formou opatření obecné povahy a dle § 165 odst. 3 stavebního zákona Úplné znění územního plánu Královice po vydání změně č.3. Zastupitelstvo obce příslušné dle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona vydalo v samostatné působnosti Změnu č. 3 Územního plánu Královice a Úplné znění územního plánu Královice po vydání Změny č.3 dne 18. 6. 2024. Zastupitelstvo obce mimo jiné ověřilo soulad Změny č. 3 územního plánu Královice s Politikou územního rozvoje České republiky, s územně plánovací dokumentací vydanou Středočeským krajem, se stanovisky dotčených orgánů, oprávněným investorem a se stanoviskem krajského úřadu Středočeského kraje.

Vzhledem k rozsahu změny č. 3 zkráceného postupu pořízení územního plánu Královice, která byla vydána formou opatření obecné povahy, a Úplné znění územního plánu Královice po změně č. 3 je v souladu s § 172 odst. 2 správního řádu, zveřejněno na úřední desce Obecního úřadu Královice  a na internetových stránkách www.obeckralovice.cz.

Proti opatření obecné povahy nelze dle § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze dle § 174 odst. 1 správního řádu posoudit v přezkumném řízení. Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze vydat do 1 roku od účinnosti opatření obecné povahy. Dle § 54 odst. 7 stavebního zákona územní plán nelze změnit rozhodnutím podle § 97 odst. 3 správního řádu.

 

 Ing. Luděk Šofr

starosta obce Královice

 Vyvěšení: 27. 6. 2024                                                                                 Sejmutí: 14. 7. 2024

 

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ZKRÁCENÉHO POSTUPU POŘÍZENÍ ZMĚNY Č. 3.pdf

 

Změna č. 3 Územního plánu Královice

textová dokumentace:

Změna č.3 ÚP Královice_Odůvodnění.pdf

Změna č.3 ÚP Královice_Srovnávací text.pdf

Změna č.3 ÚP královice_Výroková část.pdf

 

grafická dokumentace:

01_Výkres základního členění území.pdf

02_Hlavní výkres.pdf

03_ Výkres koncepce uspořádání krajiny.pdf

04_Výkres koncepce veřejné infrastruktury.pdf

05_Výkres VPS, VPO.pdf

06_Koordinační výkres.pdf

07_Výkres širších vztahů.pdf

08_Výkres záborů ZPF.pdf

 

**************************************************************************************************************************************************************************

VLOŽENO 01.12.2023

OBECNÍ ÚŘAD KRÁLOVICE

Královice 19

 274 01 Slaný

Telefonní číslo 312 522 552

Email: oukralovice@volny.cz

IČ 00640433

ID datové schránky X9saqeg

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

 

DORUČENÍ ZKRÁCENÉHO POSTUPU POŘÍZENÍ návrhu ZMĚNY Č. 3 územního plánu KRÁLOVICE A OZNÁMENÍ O KONÁNÍ OPAKOVANÉHO VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ

 

Obecní úřad Královice jako pořizovatel návrhu územního plánu Neuměřice dle ustanovení § 6 odst. 2, § 6 odst.5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

 

DORUČUJE

návrh změny č. 3 územního plánu Královice a

 

 v souladu s § 52 odst.1 a 2 stavebního zákona a ve spojení s částí šestou § 171 - 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů

 

oznamuje konání opakovaného veřejného projednání dne 22. 1.  2024 od 16:00 na Obecním úřadě Královice.

Zastupitelstvo obce Královice schválilo na svém zasedání dne 18. 5. 2022 změnu č. 3 územního plánu Královice. Na základě projednaného obsahu návrhu změny č. 3 územního plánu Královice schválilo Zastupitelstvo obce Královice na svém zasedání dne 7. 12. 2022 zkrácený postup pořízení návrhu změny č. 3 územního pánu Královice. Veřejné projednání zkráceného postupu pořízení návrhu změny č. 3 územního plánu Královice se uskutečnilo dne 9. 2. 2023.     

 

 Vzhledem k tomu, že rozsah zkráceného postupu pořízení návrhu změny č. 3 územního plánu Královice neumožňuje jeho zveřejnění na úřední desce v plném znění, stanovuje se s ustanovením § 20 stavebního zákona místo a doba, kde je možné se návrhem seznámit.

 

Do návrhu změny ÚP je možné nahlédnout v tištěné podobě:

  • Na Obecním úřadě Královice, Královice 19, 274 01 Slaný

 

Návrh územního plánu je zveřejněn způsobem umožňující dálkový přístup na adrese:

 

Na internetových stránkách Obecního úřadu Královice www.obeckralovice.cz

 

POUČENÍ

Zkrácený postup pořízení návrhu změny č. 3 územního plánu Královice a oznámení o konání veřejného projednání se dle § 52 odst. 1 stavebního zákona doručuje veřejnou vyhláškou. Písemnost doručovaná veřejnou vyhláškou dle § 25 odst. 2 správního řádu se považuje za doručenou patnáctým dnem vyvěšení na úřední desce, pokud byla v téže lhůtě zveřejněna též způsobem umožňujícím dálkový přístup (www.obeckralovice.cz). Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce Obecního úřadu Královice, který písemnost doručuje (§ 25 odst. 3správního řádu).

 

Návrh změny č. 3 územního plánu Královice je možné připomínkovat nejpozději dle ust. § 52 odst. 2 stavebního zákona do 7 dnů ode dne veřejného projednání. K později uplatněným připomínkám a námitkám se nepřihlíží.

Námitky proti zkrácenému postupu pořízení návrhu změny č. 3 územního plánu Královice se uplatňují dle ust. § 52 odst. 2 stavebního zákona vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti.

Námitky musí splňovat požadavky stanovené ust. § 52 odst. 2 stavebního zákona tj.: námitka musí být odůvodněna, doloženy údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčeného námitkou. Námitka musí být podána písemně do 29. 1. 2024.

Připomínky k návrhu územního plánu Královice může dle ust. § 52 odst. 3 stavebního zákona uplatnit každý. Připomínka musí být podána písemně do 29. 1. 2024.

K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží.

Stanoviska, námitky a připomínky zasílejte výhradně na adresu pořizovatele:
Obecní úřad Královice

Královice 19,

274 01 Královice

ID datové schránky x9saqeg

  

Ing. Luděk Šofr

starosta obce Královice

 

Veřejná vyhláška_oprakované veřejné projednání změny č.3 ÚP Královice

01_Výkres základního členění území.pdf

02_Hlavní výkres.pdf

03_ Výkres koncepce uspořádání krajiny.pdf

04_Výkres koncepce veřejné infrastruktury.pdf

05_Výkres VPS, VPO.pdf

06_Koordinační výkres.pdf

07_Výkres širších vztahů.pdf

08_Výkres záborů ZPF.pdf

Změna č.3 ÚP Královice_Odůvodnění.pdf

Změna č.3 ÚP Královice_Srovnávací text.pdf

Změna č.3 ÚP královice_Výroková část.pdf

 

 

 

**************************************************************************************************************************************************************************

 

VLOŽENO: 30.12.2022

 

 

OBECNÍ ÚŘAD KRÁLOVICE

 Královice 19,  274 01 Královice

Telefon:  602 460 332
e-mail: oukralovice@volny.cz

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

 

Obecní úřad  Královice jako  pořizovatel   příslušný  k pořizování zkráceného postupu pořízení změny č. 3 územního plánu Královice podle § 6 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zajišťující územně plánovací činnost podle § 24 odst. 1 stavebního zákona na základě smlouvy se Bc. Stanislavem Pítrem DiS oznamuje, že v souladu s § 55 b  stavebního zákona a § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, zahájení řízení

 Veřejného projednání zkráceného postupu pořízení

návrhu změny č. 3 územního plánu Královice

 

Zkrácený postup pořízení návrhu změny č. 3 územního plánu Královice  bude vystaven k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů ode dne vyvěšení této veřejné vyhlášky a to: 

od 9. 1.  2023 do 9. 2. 2023

 

 -   na úřadě obce Královice, Královice 19, 274 01 Královice,

         

Veřejné projednání zkráceného postupu pořízení návrhu změny č. 3 územního plánu Královice s výkladem hlavního projektanta nařídil pořizovatel

 

na 9. února 2023 v 17:00 hodin

na  Obecním úřadě  Královice,

Královice 19,

274 01 Královice

 

 

Luděk Šofr

starosta obce Královice

 

 

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno úřední desce po dobu nejméně 15 dnů ode dne doručení. Za den doručení se považuje 15 den po dni vyvěšení na úřední desce. Poté je třeba potvrzené oznámení s vyznačením data vyvěšení a sejmutí vrátit na Obecní úřad Královice.

 

Potvrzení o vyvěšení na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 

Vyvěšeno dne:  30.12.2022

 

Sejmuto dne:    09.02.2023                                                                                     razítko a podpis

                                  

 

UPOZORNĚNÍ:

Námitky proti zkrácenému postupu pořízení návrhu změny č. 3 územního plánu Královice mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti.

 

Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání tj. do 16. 2. 2023 může každý uplatnit své připomínky a dotčené osoby námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. Dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatní ve stejné lhůtě stanoviska. K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží.  

 

Námitky a připomínky se uplatňují písemně, popř. způsobem podle § 37 odst. 4 zákona č. 500/2004Sb., správní řád, u pořizovatele, na obecním úřadě Královice a musí obsahovat předepsané náležitosti podání dle § 37 odst. 2 správního řádu, zejména musí být opatřeny identifikačními údaji a podpisem osoby, která je uplatňuje (§ 22 odst. 3 stavebního zákona).

 

Veřejná vyhláška zkráceného postupu pořízení změny č. 3 ÚP Královice.pdf

Změna č.3 ÚP Královice_Odůvodnění.pdf

Změna č.3 ÚP Královice_Srovnávací text.pdf

Změna č.3 ÚP Královice_Výroková část.pdf

01_Výkres základního členění území.pdf

02_Hlavní výkres.pdf

03_ Výkres koncepce uspořádání krajiny.pdf

04_Výkres koncepce veřejné infrastruktury.pdf

05_Výkres VPS, VPO.pdf

06_Koordinační výkres.pdf

07_Výkres širších vztahů.pdf

08_Výkres záborů ZPF.pdf

 

 

**************************************************************************************************************************************************************************

 

ÚZEMNÍ PLÁN KRÁLOVICE - ÚPLNÉ ZNĚNÍ PO ZMĚNĚ Č.2

vloženo: 31.03.2021

 

OBECNÍ ÚŘAD KRÁLOVICE

Královice 19, 

274 01 Královice

Telefon: 602 460 332
e-mail: oukralovice@volny.cz

  

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o oznámení                                                                              

vydání úplného znění Územního plánu Královice po Změně č. 2 Územního plánu Královice

 

            Obecní úřad Královice jako pořizovatel příslušný k pořizování zkráceného postupu pořízení změny č. 2 územního plánu Královice podle § 6 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zajišťující územně plánovací činnost podle § 24 odst. 1 stavebního zákona na základě smlouvy se Bc. Stanislavem Pítrem DiS oznamuje, že v souladu s § 20, § 55 odst. 5 stavebního zákona a § 172 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád vydání úplného znění Územního plánu Královice po Změně č. 2 Územního plánu Královice.  

 

            Zastupitelstvo obce Královice na veřejném zasedání dne 10. 8. 2020, rozhodlo o vydání zkráceného postupu pořízení Změny č. 2 Územního plánu Královice formou opatření obecné povahy. Zkrácený postup pořízení Změny č. 2 Územního plánu Královice nabyl na účinnosti dne 30. 8. 2020.

            Úplné znění obsahuje textovou a grafickou část Územního plánu Královice po Změně č.2 Územního plánu Královice. Vzhledem k rozsahu velikosti úplného znění Územního plánu Královice po Změně č. 2 Územního plánu Královice není možné ji zveřejnit na úřední desce v úplném znění.

            Oznámení o vydání úplného znění Územního plánu Královice po Změně č. 2 Územního plánu Královice veřejnou vyhláškou bude vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce, elektronické úřední desce (www.obeckralovice.cz) a na Obecním úřadě Královice.

            Do úplného znění Územního plánu Královice po změně č. 2 Územního plánu Královice může každý nahlédnout na Obecním úřadě v Rynholci nebo na www.obeckralovice.cz

 

 Ing. Luděk Šofr

starosta obce Královice

 

veřejná vyhlášky vyvěšena na úřední desce a elektronické úřední desce:

vyvěšeno: 31.03.2021

sejmuto:    17.04.2021

 

Veřejná vyhláška_oznámení o vydání úplného změní ÚP Královice po změně č.2.pdf

 

01_Výkres základního členění území.pdf

02_Hlavní výkres.pdf

03_Výkres koncepce uspořádání krajiny.pdf

04_Výkres koncepce veřejné infrastruktury_doprava.pdf

05_Výkres koncepce veřejné infrastruktury_voda_kanal.pdf

06_Výkres koncepce veřejné infrastruktury_elektrika,plyn,spoje.pdf

07_Výkres VPS,VPO.pdf

08_Koordinační výkres.pdf

Textová dokumentace_Úplné znění ÚP po Změně č.2.pdf

 

 

Mapový portál Středočeského kraje k nahlédnutí ZDE:

Územně plánovací dokumentace ve Středočeském kraji - obec Královice

**************************************************************************************************************************************************************************

 

POŘÍZENÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU KRÁLOVICE:

VLOŽENO: 07.05.2020

 

OBECNÍ ÚŘAD KRÁLOVICE

 Královice 19,  274 01 Královice

Telefon:  602 460 332
e-mail: oukralovice@volny.cz

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

 Obecní  úřad  Královice  jako  pořizovatel   příslušný  k pořizování zkráceného postupu pořízení změny č. 2 územního plánu Královice podle § 6 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zajišťující územně plánovací činnost podle § 24 odst. 1 stavebního zákona na základě smlouvy se Bc. Stanislavem Pítrem DiS oznamuje, že v souladu s § 55 b  stavebního zákona a § 172 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, zahájení řízení

 

Opakovaného veřejného projednání  zkráceného postupu pořízení návrhu změny č. 2 územního plánu Královice

 

Opakovaný zkrácený postup pořízení  návrhu změny č. 2 územního plánu Královice  bude vystaven k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů ode dne vyvěšení této veřejné vyhlášky a to:

 

od 15. 5.  2020  do 15. 6. 2020

 

  •  na úřadě obce Královice, Královice 19,  274 01 Královice,
  • na internetových stránkách obce Královice - obeckralovice.cz

 

 Zkrácený postup pořízení návrhu změny č. 2 územního plánu Královice s výkladem hlavního projektanta  podle § 22 stavebního zákona, nařídil pořizovatel

 

 na 15. června  2020 v 17:00 hodin

na  Obecním úřadě  Královice,

Královice 19,

274 01 Královice

  

UPOZORNĚNÍ:

Námitky proti opakovanému zkrácenému postupu pořízení návrhu změny č. 2 územního plánu Královice mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti.

 

Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání tj. do 22. 6. 2020 může každý uplatnit své připomínky a dotčené osoby námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. Dotčené orgány a krajský  úřad jako nadřízený orgán uplatní ve stejné lhůtě stanoviska. K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží.  

 

Námitky a připomínky se uplatňují písemně, popř. způsobem podle § 37 odst. 4 zákona č. 500/2004Sb., správní řád, u pořizovatele, na obecním úřadě Královice a musí obsahovat předepsané náležitosti podání dle § 37 odst. 2 správního řádu, zejména musí být opatřeny identifikačními údaji a podpisem osoby, která je uplatňuje (§ 22 odst. 3 stavebního zákona).

  

Ing.  Luděk Šofr

starosta obce Královice

 

Změna č.2 ÚP Královice_Odůvodnění.pdf

Změna č.2 ÚP Královice_Srovnávací text.pdf

Změna č.2 ÚP královice_Výroková část.pdf

01_Výkres základního členění území.pdf

02_Hlavní výkres.pdf

03_ Výkres koncepce uspořádání krajiny.pdf

04_Výkres koncepce veřejné infrastruktury.pdf

05_Výkres VPS, VPO.pdf

06_Koordinační výkres.pdf

07_Výkres širších vztahů.pdf

08_Výkres záborů půdního fondu.pdf

 

 

**************************************************************************************************************************************************************************

VLOŽENO: 09.12.2019

Aktualizace: 16.12.2019 - doplněna textová část

OBECNÍ ÚŘAD KRÁLOVICE

Královice 19,  274 01 Královice

Telefon:  602 460 332
       e-mail: oukralovice@volny.cz

 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

 Obecní  úřad  Královice  jako  pořizovatel   příslušný  k pořizování zkráceného postupu pořízení změny č. 2 územního plánu Královice podle § 6 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zajišťující územně plánovací činnost podle § 24 odst. 1 stavebního zákona na základě smlouvy se Bc. Stanislavem Pítrem DiS oznamuje, že v souladu s § 55 b  stavebního zákona a § 172 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, zahájení řízení

 Zkráceného postupu pořízení

návrhu změny č. 2 územního plánu Královice

Zkrácený postup pořízení  návrhu změny č. 2 územního plánu Královice  bude vystaven k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů ode dne vyvěšení této veřejné vyhlášky a to:

od 20. 12.  2019  do 20. 1. 2020

 -   na úřadě obce Královice, Královice 19,  274 01 Královice,

  -  na internetových stránkách obce Královice - obeckralovice.cz

 VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ zkráceného postupu pořízení návrhu změny č. 2 ÚP Královice

  Návrh zkráceného postupu pořízení změny č. 2 územního plánu Královice s výkladem hlavního projektanta  podle § 22 stavebního zákona, nařídil pořizovatel

na 20. ledna  2020 v 17:00 hodin

na  Obecním úřadě  Královice,

Královice 19,

274 01 Královice

 UPOZORNĚNÍ:

Námitky proti zkrácenému postupu pořízení návrhu změny č. 2 územního plánu Královice mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti.

Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání tj. do 27. 1. 2020 může každý uplatnit své připomínky a dotčené osoby námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. Dotčené orgány a krajský  úřad jako nadřízený orgán uplatní ve stejné lhůtě stanoviska. K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží.  

Námitky a připomínky se uplatňují písemně, popř. způsobem podle § 37 odst. 4 zákona č. 500/2004Sb., správní řád, u pořizovatele, na obecním úřadě Královice a musí obsahovat předepsané náležitosti podání dle § 37 odst. 2 správního řádu, zejména musí být opatřeny identifikačními údaji a podpisem osoby, která je uplatňuje (§ 22 odst. 3 stavebního zákona)

Ing.  Luděk Šofr

starosta obce Královice

Kontakty:

Pořizovatel úz. plánu:                 Výkonný pořizovatel:               Projektant:

Obecní úřad  Královice                 Bc.Stanislav Pítr, DiS                 AUA – Agrourbanistický ateliér          

Královice 19                                 Děčínská 3223                            Předvoje 30

274 01 Královice                           272 01 Kladno                            162 00 Praha 6

tel: 602 460 332                            tel: 605 436 884                          tel: 608 832 453

oukralovice@volny.cz                  stanpitr@atlas.cz                         martinastankova@post.cz

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ÚZEMNÍ PLÁN KRÁLOVICE - ÚPLNÉ ZNĚNÍ PO ZMĚNĚ Č.

 

OBECNÍ ÚŘAD KRÁLOVICE

Královice 19, 

274 01 Královice

Telefon: 602 460 332
e-mail: oukralovice@volny.cz

 

Text_právní stav.pdf

1_Základní členění území.pdf

2_Hlavní výkres.pdf

3_Koncepce uspořádání krajiny.pdf

4_Doprava.pdf

5_voda, kanalizace.pdf

6_El. energie, plyn, spoje.pdf

7_Vps.pdf

8_Koordinační výkres.pdf

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KRÁLOVICE

vloženo 16.02.2017

Zastupitelstvo  obce  Královice  jako  věcně  příslušný   správní   orgán  ve  smyslu   ustanovení § 6 odst.5 zákona č. 350/2012Sb., kterým se mění zákon 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů  a některé související zákony

 OZNAMUJE

 v souladu s § 173 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

 VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

  OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KRÁLOVICE,

 které vydalo na svém zasedání dne 15. 2. 2017 v souladu s ustanovením § 54 odst.2  zákona č. 350/2012 Sb., kterým se mění zákon 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a některé související zákony a v souladu s    ustanovením §171 a §172 odst. 2 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Textová a grafická část vyvěšena zde i na elektronické úřední desce dne 16.02.2017:

Veřejná vyhláška_OOP_změna č. 1 ÚP Královice

Opatření obecné povahy_odůvodnění změny č. 1 ÚP Královice

 

1_Základní členění území.pdf

2_Hlavní výkres.pdf

3_Koncepce uspořádání krajiny.pdf

4_Koncepce veřejné infrastruktury_doprava.pdf

5_Koncepce veřejné infrastruktury_voda, kanalizace.pdf

7_VPS.pdf

8a_koordinační výkres.pdf

8b_koordinační výkres.pdf

10_ZPF.pdf

Text_odůvodnění.pdf

Text_srovnávací.pdf

Text_ZměnaUP.pdf

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Opakované veřejné projednání změny č. 1 územního plánu Královice

vloženo 07.10.2016

Návrh změny č. 1 územního plánu Královice s výkladem hlavního projektanta podle § 22 stavebního zákona, nařídil pořizovatel na: pondělí 7. listopadu 2016 v 16,00 hodin na obecním úřadě Královice, Královice 19, 274 01 Slaný.

Námitky proti návrhu změny č. 1 územního plánu Královice mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti.

Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání tj. do 14.11.2016 může každý uplatnit své připomínky a dotčené orgány námitky. K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží.

celé znění veřejné vyhlášky ke shlédnutí ZDE

 

textová a grafická část vyvěšena zde i na elektronické úřední desce dne 07.10.2016:

Hlavní výkres_52_opakovaná.pdf

Koncepce infrastruktury_doprava_52_opakovaná.pdf

Koncepce uspořádání krajiny_52_opakovaná.pdf

Koncepce veřejné infrastruktury_52_opakovaná.pdf

Koordinační výkres 8a_52_opakovaná.pdf

Koordinační výkres 8b_52_opakovaná.pdf

Microsoft Word - Královice_změna1_odůvodnění_dle metodiky_opakované VP.pdf

Microsoft Word - Královice_změna1_výroková část_dle metodiky_opakované VP.pdf

Microsoft Word - srovnávací text UP_Změna1_opakované VP.pdf

VPS_52_opakovaná.pdf

Základní členění_52_opakovaná.pdf

ZPF_52_opakovaná.pdf

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Návrhu změny č. 1 územního plánu Královice

vloženo 30.09.2015

Návrh změny č. 1 územního plánu Královice je vystaven k veřejnému nahlédnutí do 9.listopadu 2015 na obecním úřadě, pernamentně na internetových stránkách obce Královice.

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ změny č. 1 ÚP Královice je nařízeno pořizovatelem na pondělí dne 09. listopadu 2015 v 16,00 hodin na obecním úřadě Královice, Královice 19, 274 01 Slaný.

celé znění veřejné vyhlášky ke shlédnutí ZDE

 

textová a grafická část vyvěšena zde dne 30.09.2015:

1_Základní členění území.pdf

2_Hlavní výkres.pdf

3_Koncepce uspořádání krajiny.pdf

4_Koncepce veřejné infrastruktury_doprava.pdf

5_Koncepce veřejné infrastruktury.pdf

7_VPS, VPO.pdf

8a_Koordinační výkres.pdf

8b_Koordinační výkres.pdf

10_ZPF.pdf

Královice_změna1_odůvodnění_dle metodiky.pdf

Královice_změna1_výroková část_dle metodiky.pdf

Srovnávací text UP_Změna1.pdf

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oznámení o konání opakovaného společného jednání o návrhu změny č. 1 územního plánu Královice

23.04.2015

Opakované společné jednání návrhu změny č. 1 územního plánu Královice proběhne v pondělí dne 25.května 2015 v 10,00 hodin na obecním úřadě Královice.

Návrh změny č.1 ÚP Královice bude vystaven od 25.05.2015 do 25.06.2015 na obecním úřadě, pernamentně a na internetových stránkách obce Královice

celé znění oznámení ke shlédnutí zde

 

textová a grafická část vyvěšena dne 12.05.2015

1_ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ ÚZEMÍ.pdf

2_HLAVNÍ VÝKRES.pdf

3_KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY.pdf

4_KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY_DOPRAVA.pdf

5_KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY_ZÁSOBOVÁNÍ VODOU, KANALIZACE.pdf

7_VPS_VPO.pdf

8a_KOORDINAČNÍ VÝKRES.pdf

8b_KOORDINAČNÍ VÝKRES.pdf

10_ZPF.pdf

text - Královice_změna1_odůvodnění.pdf

text - Královice_změna1_výroková část.pdf

text - srovnávací text UP_Změna1.pdf

 

--------------------------------------------------------------------------------------

Oznámení o konání společného jednání o návrhu změny č. 1 územního plánu Královice

 11.07.2013

Společné jednání návrhu změny č. 1 územního plánu Královice proběhne v pondělí dne 12.srpna 2013 v 10,00 hodin na obecním úřadě Královice.

Návrh změny č.1 ÚP Královice bude vystaven od 05.08.2013 do 03.09.2013 na obecním úřadě pernamentně a na internetových stránkách obce

celé znění oznámení ke shlédnutí zde

 

Návrh změny č. 1 územního plánu:

1_ZÁKL.ČLEN.ÚZ

2_HLAVNÍ VÝKRES

3_VÝKRES KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY

4_VÝKRES VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ INFRASTRUKTURY

5_KOORDINAČNÍ VÝKRES

6_ŠIRŠÍ VZTAHY

7_ZPF

Královice změna č.1 odůvodnění §50

Královice změna č.1 výroková část §50

 

--------------------------------------------------------------------------------------

Návrh zadání změny č. 1 územního plánu obce  Královice

02.10.2012

Návrh zadání změny č. 1 územního plánu Královice je vystaven po dobu od 02.10.2012 do 01.11.2012 včetně.

Ve lhůtě do 01.11.2012 může každý uplatnit dvé připomínky.

Připomínky, stanoviska a podněty zasílejte písemně na adresu:

B. Stanislav Pitr DiS, Děčínská 3223, 272 01  Kladno

návrh zadání změny č. 1 ÚP obce Královice ke shlédnutí zde

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Změna územního plánu č. 1 obce Královice

Zastupitelstvo obce Královice schválilo dne 28.04.2011 usnesením č. 11 pořízení 1. změny územního plánu obce Královice. Důvodem pro pořízení změny územního plánu je zásadní změna urbanistické koncepce nedávno zpracovaného územního plánu. Ta spočívá v jiném rozmístění jednotlivých funkčních ploch po obvodu obce s cílem zkampaktnit a arondovat urbanistický půdorys obce a rozšířit dopravní a technickou infrastrukturu.

Jedná se o změnu usmístění čističky odpadních vod.

 

Tímto žádáme občany, aby předložili své návrhy a připomínky ke změně územního plánu č. 1 nejpozději do 28.02.2012.

 

Informace a formulář na obecním úřadě nebo ke stažení zde.

--------------------------------------------------------------------------------------

Současný platný územní plán:

1_koncept-verejne-infrastruktury–doprava.pdf

2_koncept-verejne-infrastruktury-el-energie-plyn-spoje.pdf

3_urbanisticka-koncepce-s-vymezenim-ploch-s-rozdilnym-vyuzitim.pdf

4_uzemni-plan-koorinacni-vykres.pdf

5_hlavni-vykres-koncepce-usporacani-krajiny.pdf

6_koncepce-verejne-infrastrukruty-zasobovani-vodou-kanalizace.pdf

7_verejne-prospesne-stavby-opatreni-a-asanace.pdf

8_zakladni-cleneni-uzemi.pdf

9_predpokladane-zabory-pudniho-fondu.pdf

OOP Královice.pdf