Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Statistické údaje

Vybrané statistické údaje za obec

 

Vybrané statistické údaje za obec

Kód: MOS ZV01
Území: Obec Královice
 
  Údaj
Kód obce 535 109
Druhy pozemků1 Celková výměra pozemku (ha) 363,74
Orná půda (ha) 314,44
Chmelnice (ha) -4
Vinice (ha) -4
Zahrady (ha) 2,74
Ovocné sady (ha) 2,84
Trvalé trávní porosty (ha) 4,24
Zemědělská půda (ha) 324,14
Lesní půda (ha) 6,34
Vodní plochy (ha) 4,04
Zastavěné plochy (ha) 5,94
Ostatní plochy (ha) 23,54
Hospodářská činnost Počet podnikatelských subjektů celkem 485
podle převažující činnosti Zemědělství, lesnictví, rybářství 55
Průmysl celkem 105
Stavebnictví 45
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel 65
Doprava a skladování 25
Ubytování, stravování a pohostinství 15
Informační a komunikační činnosti 15
Peněžnictví a pojišťovnictví 65
Činnosti v oblasti nemovitostí 15
Profesní, vědecké a technické činnosti 25
Administrativní a podpůrné činnosti -5
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení 25
Vzdělávání 15
Zdravotní a sociální péče -5
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 25
Ostatní činnosti 25
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu -5
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů -5
Nezjištěno 35
podle právní formy Státní organizace -5
Akciové společnosti -5
Obchodní společnosti 35
Družstevní organizace -5
Finanční podniky -5
Živnostníci 325
Samostatně hospodařící rolníci -4
Svobodná povolání 75
Zemědělští podnikatelé 35
Ostatní právní formy 35
Kultura Veřejná knihovna vč. poboček 16
Stálá kina .
Multikino .
Divadlo .
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků) .
Galerie (vč. poboček a výstavních síní) .
Kulturní zařízení ostatní 17
Středisko pro volný čas dětí a mládeže .
Zoologická zahrada .
Sakrální stavba .
Hřbitov .
Krematorium .
Smuteční síň .
Lázně Lázeňske léčebny -4
Obecná charakteristika Katastrální plocha (ha) 3644
Počet katastrů 14
Počet územně technických jednotek 14
Počet částí obce 14
Bytová výstavba Dokončené byty celkem 78
Dokončené byty v rodinných domech 78
Dokončené byty v bytových domech -8
Obyvatelstvo Živě narození celkem 38
muži 38
ženy -8
Zemřelí celkem -8
muži -8
ženy -8
Přirozený přírůstek celkem 38
muži 38
ženy -8
Přistěhovalí celkem 288
muži 148
ženy 148
Vystěhovalí celkem 78
muži 58
ženy 28
Saldo migrace celkem 218
muži 98
ženy 128
Přírůstek/úbytek celkem 248
muži 128
ženy 128
Počet bydlících obyvatel k 31.12. 1884
muži 1024
ženy 864
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem 274
muži 144
ženy 134
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem 1314
muži 714
ženy 604
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem 304
muži 174
ženy 134
Střední stav obyvatel k 1.7.2 174
muži2 94
ženy2 80
Průměrný věk 41,74
Školství3 Mateřská škola -
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník) -
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník) -
Střední školy obory gymnázií -
obory středních odborných škol a praktických škol -
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť -
obory nástavbového studia -
Základní umělecká škola -
Konzervatoře -
Jazyková škola -
Vyšší odborná škola -
Vysoká škola-počet .
Sociální oblast Počet sociálních služeb celkem -9
z toho Domovy pro seniory -4
Domovy pro osoby se zdravotním postižení -4
Azylové domy -4
Chráněné bydlení -4
Denní stacionáře -4
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež -4
Sociální poradny -4
Domy s pečovatelskou službou -10
Sport Koupaliště a bazény .
- z toho kryté bazény .
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem) .
Tělocvičny (vč. školních) .
Stadiony otevřené .
Stadiony kryté .
Zimní stadiony kryté i otevřené .
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem) .
Zdravotnictví Sdružená ambulantní zařízení -4
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení -4
Ambulantní zařízení -4
Detašované pracoviště ambulantního zařízení -4
Nemocnice -4
Detašované pracoviště nemocnice -4
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných) -4
Léčebna pro dlouhodobě nemocné -4
Ostatní lůžková zařízení -4
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení -4
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé -4
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé -4
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost -4
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost -4
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa -4
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa -4
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa -4
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa -4
Samostatná ordinace lékaře specialisty -4
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty -4
Ostatní samostatná zařízení -4
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení -4
Zařízení lékárenské péče -4
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče -4
Jesle -4
Další dětská zařízení -4
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc -4
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci -4
Okresní zdravotní ústav -4
Transfuzní stanice -4
Poznámky
zdroj ČÚZK
období: 1.7.2013
školní rok 2012/2013
období: 31.12.2013
období: 31.12.2014
období: 31.12.2003
období: 31.12.2006
období: rok 2013
období: 31.12.2011
10  období: 31.12.2010