Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Občan > VOLBY > Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

 

Poslanecká sněmovna je jednou z komor Parlamentu České republiky, která spolu se Senátem vykonává moc zákonodárnou. Skládá se z 200 poslanců, kteří jsou voleni na dobu 4 let.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva, podle zásad poměrného zastoupení.

Konají se ve 14 volebních krajích na území České republiky (ve stálých volebních okrscích) a i v zahraničí (ve zvláštních volebních okrscích při zastupitelských a  konzulárních úřadech České republiky, s výjimkou konzulárních úřadů vedených honorárními konzulárními úředníky; výsledky ze zvláštních volebních okrsků jsou podřazeny pod volební kraj určený před každými volbami losem Státní volební komisí).

Byla-li Poslanecká sněmovna rozpuštěna, konají se volby do šedesáti dnů po jejím rozpuštění.

Nejbližší volby do Poslanecké sněmovny se budou konat v roce 2025.

  

Volby do Poslanecké sněmovny vyhlašuje prezident republiky nejpozději 90 dnů před jejich konáním tak, aby se konaly ve lhůtě počínající třicátým dnem před uplynutím volebního období a končící dnem jeho uplynutí.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají:

 1. na území České republiky ve 2 dnech, kterými jsou pátek a sobota. První den voleb začíná hlasování ve 14.00 hodin a končí ve 22.00 hodin. Druhý den voleb začíná hlasování v 8.00 hodin a končí ve 14.00 hodin.

 2. v zahraničí na zastupitelských úřadech nebo konzulárních úřadech České republiky, s výjimkou konzulárních úřadů vedených honorárními konzulárními úředníky (dále jen "zastupitelský úřad ČR"), ve 2 dnech, kterými jsou:

  1. čtvrtek a pátek, kdy hlasování začíná ve 14.00 hodin a končí ve 21.00 hodin místního času, jde-li o hlasování v místě, v němž nastává shodně označený hodinový čas později o více jak 2 hodiny ve srovnání s hodinovým časem na území České republiky,

  2. pátek, kdy hlasování začíná ve 12.00 hodin a končí ve 22.00 hodin místního času, a sobota, kdy hlasování začíná v 8.00 hodin a končí ve 12.00 hodin místního času, jde-li o hlasování v místě, v němž nastává shodně označený hodinový čas později o nejvýše 2 hodiny ve srovnání s hodinovým časem na území České republiky,

  3. pátek, kdy hlasování začíná ve 14.00 hodin a končí ve 22.00 hodin místního času, a sobota, kdy hlasování začíná v 8.00 hodin a končí ve 14.00 hodin místního času, jde-li o hlasování v ostatních místech.

  

Kdo může volit?

Voličem je státní občan ČR

 • který alespoň druhý den voleb dovrší věku 18 let,

  a nemá

 • omezenou svéprávnost k výkonu volebního práva a

 • omezenou svobodu z důvodu ochrany zdraví lidu.

  

Kde probíhá hlasování?

Hlasování probíhá na území ČR a i v zahraničí na zastupitelských úřadech ČR.

Na území ČR volič hlasuje ve volebním okrsku na území obce, u jejíhož obecního úřadu je zapsán ve stálém seznamu voličů, tj. tam, kde má trvalý pobyt.

V zahraničí může volič hlasovat na zastupitelském úřadu ČR, u něhož je zapsán do zvláštního seznamu voličů. Podrobnější informace k hlasování ze zahraničí lze nalézt v záložce Pro voliče / For voters v informaci Jak hlasovat v zahraničí.

Výjimkou jsou v obou těchto případech voliči hlasující na voličský průkaz (viz níže).

  

Jak zjistím, kdy a kde mohu hlasovat?

Adresu volební místnosti a další potřebné informace zveřejní starosta nejpozději 15 dnů přede dnem voleb způsobem v místě obvyklým; pokud je v obci více volebních okrsků, starosta sdělí, která část obce a volební místnost náleží ke kterému okrsku.

Obdobně informuje voliče žijící v zahraničí příslušný zastupitelský úřad ČR o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny ve zvláštním volebním okrsku, o možnosti zápisu do zvláštního seznamu vedeného zastupitelským úřadem a o způsobu hlasování.

  

Hlasovací lístky

Hlasovací lístky obdrží všichni voliči na území ČR na adresu svého trvalého pobytu nejpozději 3 dny přede dnem voleb. Voliči v zahraničí obdrží hlasovací lístky až ve volební místnosti u příslušného zastupitelského úřadu ČR.

Hlasovací lístek se tiskne samostatně pro každou politickou stranu, politické hnutí a koalici. Hlasovací lístky týchž politických stran, politických hnutí a koalic musí být ve všech volebních krajích označeny stejným vylosovaným číslem. Pokud některý subjekt nepodal kandidátní listinu ve všech volebních krajích, zůstane v daném volebním kraji toto číslo neobsazeno. V takovém případě nemusí hlasovací lístky, které volič obdržel, tvořit úplnou nepřerušenou číselnou řadu.

Seznam kandidujících subjektů je možné nalézt po registraci kandidátních listin i na stránkách Českého statistického úřadu.

  

Průběh hlasování

Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství ČR

 • platným občanským průkazem,

 • platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR anebo cestovním průkazem.
   

Pozor! Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky potřebným dokladem, nebude mu hlasování umožněno.

Pozor! Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.

Volič obdrží od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem. Na požádání mu komise vydá i sadu hlasovacích lístků.

S úřední obálkou a hlasovacími lístky se musí volič odebrat do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Jinak mu nebude hlasování umožněno.

Zde si vybere hlasovací lístek té politické strany, politického hnutí či koalice, pro niž se rozhodl hlasovat. Na vybraném hlasovacím lístku může volič nanejvýš čtyřem kandidátům udělit preferenční hlas. To učiní tak, že zakroužkuje jejich pořadové číslo.

Pokud volič zakroužkuje více než čtyři kandidáty, počítá se takový hlasovací lístek ve prospěch politické strany, politického hnutí nebo koalice, ale k přednostním hlasům se nepřihlíží.

Jiné písemné úpravy hlasovacího lístku nemají na jeho posuzování vliv.

Poté vloží volič tento hlasovací lístek do úřední obálky.

Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky. Je-li v obálce více hlasovacích lístků, jedná se rovněž o neplatný hlas.

Volič hlasuje tak, že úřední obálku s vybraným hlasovacím lístkem vloží před okrskovou volební komisí do volební schránky.

S voličem, který nemůže pro zdravotní vadu vybrat zvolený hlasovací lístek anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho vybrat a vložit do úřední obálky, a popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.

  

Hlasování na voličský průkaz

Volič, který nemůže volit ve svém volebním okrsku, může požádat o voličský průkaz příslušný obecní úřad dle svého místa trvalého pobytu anebo zastupitelský úřad ČR v případě, že je u tohoto úřadu zapsán ve zvláštním seznamu voličů.

S voličským průkazem může hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí.

Pozor! Pokud volič hlasuje na voličský průkaz, je povinen ho odevzdat okrskové volební komisi (hlasuje-li volič v zahraničí, pak voličský průkaz odevzdá zvláštní okrskové volební komisi).

  

Hlasování do přenosné volební schránky

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb svoji okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost do přenosné volební schránky. Okrsková volební komise však může vysílat své členy s přenosnou volební schránkou pouze v rámci svého volebního okrsku.

Pozor! Hlasování do přenosné volební schránky v zahraničí není možné.

  

Návrat na území ČR ze zahraničí

Pokud volič po návratu na území ČR ze zahraničí, kde byl veden ve zvláštním seznamu voličů na zastupitelském úřadě ČR, hodlá hlasovat ve volbách do Poslanecké sněmovny, musí požádat zastupitelský úřad ČR o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů. Zastupitelský úřad mu o vyškrtnutí vydá potvrzení.

Toto potvrzení je nutné předložit obecnímu úřadu v místě trvalého pobytu nejpozději 2 dny přede dnem voleb do Poslanecké sněmovny nebo ve dny voleb okrskové volební komisi ve volební místnosti příslušné podle místa trvalého pobytu.