Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Volby do zastupitelstva obce 2022

Volby do zastupitelstva obce 2022

Zastupitelstvo obce Královice

na svém 4. zasedání konaném dne 08. června 2022 v souladu s ustanovením § 67 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

s t a n o v i l o,

že pro volební období 2022 - 2026 bude do výše uvedeného zastupitelstva obce

voleno celkem 7 členů zastupitelstva.

 

Datum a doba konání voleb
Volby vyhlásil prezident republiky svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 81/2022 Sb., s datem rozeslání dne 13. dubna 2022. Za den vyhlášení je tak považován 13. duben 2022.
Volby do zastupitelstev obcí se konají pouze na území České republiky:

 • v pátek 23. září 2022 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a
 • v sobotu 24. září 2022 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.

Právní předpisy
a) Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon“)
b) Vyhláška č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “prováděcí vyhláška“)

 

Informace k volbám:

Ministerstvo vnitra: Volby do zastupitelstev obcí a Senátu 2022 - Volby (mvcr.cz) Krajský úřad Středočeského kraje: vzory kandidátních listin všech typů volebních stran, vzor prohlášení kandidáta a petice jsou zveřejněny s informacemi o podávání kandidátních listin na webových stránkách KÚSK: http://www.kr-stredocesky.cz/web/volby/volby-do-zastupitelstev-obci

Webové stránky Ministerstva vnitra - volby do zastupitelstev obcí:
Volby do zastupitelstev obcí - Volby (mvcr.cz)

Další informace pro kandidáty naleznete ZDE: Pro kandidáty

 

VZORY

Vzor kandidátní listiny je stanoven jako vzor č. 6 v příloze č. 1 k vyhlášce č. 59/2002 Sb.

Vzor prohlášení kandidáta je stanoven v příloze ke vzoru č. 6 v příloze č. 1 k vyhlášce č. 59/2002 Sb.

Počty podpisů na petici dle velikosti dané obce jsou stanoveny v příloze k zákonu 491/2001 Sb.

 

Kdo může podávat kandidátní listiny ve volbách do zastupitelstev obcí

 • registrované politické strany a politická hnutí, jejichž činnost nebyla pozastavena, a jejich koalice
 • nezávislí kandidáti
 • sdružení nezávislých kandidátů
 • sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů

Kdy a kde se podávají kandidátní listiny

 • nejpozději do 16.00 hodin 66 dnů přede dnem voleb registračnímu úřadu (19.7.2022), kterým je :
 • obecní úřad v obcích, kde jsou zřízeny alespoň 2 odbory
 • pro ostatní obce je registračním úřadem pověřený obecní úřad

     Pro obec Královice je pověřeným obecním úřadem pro podání kandidátních listin:

     Městský úřad Slaný, Velvarská č. p. 136, Slaný  

 • Kandidátní listiny se budou přijímat, projednávat a bude se rozhodovat o jejich
  registraci pro obce náležející registračnímu úřadu Slaný na správním odboru
  Městského úřadu ve Slaném, Masarykovo náměstí č. p. 160, přízemí, druhé
  dveře vpravo.

tvoří-li volební stranu nezávislý kandidát nebo sdružení nezávislých kandidátů, připojí ke kandidátní listině petici podepsanou voliči podporujícími její kandidaturu   (viz vzor).  Záhlaví petice a  každá její další strana musí obsahovat :

 • název volební strany
 • název zastupitelstva obce, do kterého volební strana kandiduje
 • rok konání voleb
 • vedle podpisu voliče musí být uvedeno jeho jméno, příjmení, datum narození a místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu, jinak tento hlas pro podporu volební strany nelze započítat. Nezapočítávají se také podpisy kandidátů samých.

Potřebný počet podpisů voličů je stanoven v příloze k zákonu; číslo vypočtené podle přílohy se zaokrouhluje na celé číslo směrem nahoru.

POČTY PODPISŮ NA PETICÍCH PODLE § 21 ODST. 4 ZÁKONA

Obec, městská část,                                Potřebné počty podpisů voličů zapsaných v seznamech  
městský obvod,                                                 
popřípadě volební  obvod

                                                             pro nezávislé kandidáty        pro sdružení nezávislých kandidátů 

z počtu obyvatel obce, městské části, městského obvodu, popřípadě volebního obvodu
do    500   obyvatel                                            5 %                                                7   %
nad   500   do   3000 obyvatel                         4 %,     nejméně   25                    7   %
nad   3000   do   10 000 obyvatel                    3 %,     nejméně   120                  7   %
nad   10 000   do   50 000 obyvatel                 2 %,     nejméně   600                  7   %
nad   50 000   do   150 000 obyvatel               1 %,     nejméně   1000                7   %
nad   150 000   obyvatel                                 0,5 %,     nejméně   1500                7  %

 

Počet obyvatel obce Královice k 1.1.2022: 264 obyvatel

Potřebný počet podpisů pro nezávislé kandidáty: 4

Potřebný počet podpisů pro sdružení nezávislých kandidátů: 19

Počet volených zastupitelů: 7

Max. počet kandidátů na kandidátních listinách: 9

 


Potřebný počet podpisů na peticích uveřejní registrační úřad na úřední desce nejpozději 85 dnů přede dnem voleb (30.6.2022).

https://www.meuslany.cz/assets/File.ashx?id_org=14936&id_dokumenty=77252

 

Informace Ministerstva vnitra: Počet obyvatel - stanovení potřebného počtu podpisů na peticích (volby 2022) - Volby (mvcr.cz)

 

Pověřený obecní úřad zveřejní na úřední desce, popřípadě způsobem v místě obvyklým nejpozději 85 dnů přede dnem voleb :

 • seznam obecních úřadů v obcích, kde jsou zřízeny alespoň 2 odbory, kterým se podávají kandidátní listiny přímo , a
 • seznam obcí, ze kterých se kandidátní listiny podávají příslušnému pověřenému obecnímu úřadu

Náležitosti kandidátní listiny :

 • název zastupitelstva obce
 • označení volebního obvodu, jsou-li volební obvody vytvořeny
 • název volební strany a označení, o jaký typ volební strany jde, s uvedením názvu politických stran a politických hnutí
 • jména a příjmení kandidátů, jejich věk a pohlaví (věk ke druhému dni voleb, popř. ke dni voleb, konají-li se volby v jednom dni).
 •  povolání kandidátů
 • část obce, nečlení-li se obec na části, obec, kde jsou kandidáti přihlášeni k trvalému pobytu, případně k přechodnému pobytu, jde-li o cizince (ne úplnou adresu, pouze obec nebo část obce)
 •  název politické strany nebo politického hnutí, jehož jsou členy, nebo údaj, že nejsou členy žádné politické strany nebo politického hnutí ("bez politické příslušnosti")
 • pořadí kandidátů na kandidátní listině vyjádřené pomocí arabského čísla
 • jméno a příjmení zmocněnce volební strany a jeho náhradníka s uvedením místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu (úplnou adresu místa trvalého pobytu), není-li volební stranou nezávislý kandidát
 • jde-li o koalici, název politické strany nebo politického hnutí, které kandidáta navrhlo
 • jde-li o sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů, označení politické strany nebo politického hnutí, které kandidáta navrhlo, nebo označení, že jde o nezávislého kandidáta
 • podpis zmocněnce volební strany; u nezávislého kandidáta podpis kandidáta
 •  podává-li kandidátní listinu politická strana, politické hnutí nebo jejich koalice anebo sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů, jméno a příjmení, označení funkce a podpis osoby oprávněné jednat jejich jménem (politické strany, politického hnutí)  popřípadě jménem organizační jednotky, je-li ustavena
 • příloha – vlastnoručně podepsané prohlášení kandidáta, že souhlasí se svou kandidaturou, že mu nejsou známy překážky volitelnosti, popřípadě tyto překážky pominou ke dni voleb do zastupitelstva obce a že nedal souhlas k tomu, aby byl uveden na jiné kandidátní listině pro volby do téhož zastupitelstva obce. Na prohlášení kandidát dále uvede místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu (úplnou adresu místa trvalého pobytu), a datum narození.

Volební strana může na kandidátní listině uvést nejvýše tolik kandidátů, kolik činí počet členů volených do příslušného zastupitelstva obce. V obcích, kde se má volit 7 a méně členů zastupitelstva obce, volební strana může na kandidátní listině uvést nejvýše tolik kandidátů, kolik činí počet členů volených do příslušného zastupitelstva obce zvýšený o jednu třetinu a zaokrouhlený na celé číslo dolů. Po uplynutí šedesátého dne přede dnem voleb do zastupitelstva obce nelze již doplňovat do kandidátní listiny další kandidáty ani vzájemně měnit jejich pořadí.

Volební strana, s výjimkou nezávislého kandidáta, činí úkony ve volebních věcech prostřednictvím svého zmocněnce. Zmocněncem nebo jeho náhradníkem je fyzická osoba, která je takto označena na kandidátní listině; nemůže jím být osoba mladší 18 let, osoba zbavená způsobilosti k právním úkonům nebo kandidát. Úkony zmocněnce je volební strana vázána. Svého zmocněnce může volební strana písemně odvolat; zmocnění zaniká okamžikem doručení tohoto odvolání registračnímu úřadu.

 

Chronologické shrnutí

Před vyhlášením voleb lze zahájit:

 • sepsání kandidátní listiny + petice
 • sběr podpisů pod petici
   

vyhlášení voleb - dle ustanovení § 3 odst. 1 zákona o volbách prezident republiky vyhlašuje volby do zastupitelstev obcí nejpozději 90 dnů před jejich konáním;

po vyhlášení voleb:

 • do 66 dnů  (do 19.07.2022 do 16:00 hod.) přede dnem voleb (do 16.00 hodin) -  konec lhůty pro podání kandidátních listin příslušnému  registračnímu úřadu (§ 21 odst. 3 zákona o volbách)

 • 66 - 60 dnů (od 19.07.2022 do 25.07.2022)  přede dnem voleb - registrační úřad přezkoumá podané kandidátní listiny (§ 23 odst. 1 zákona o volbách)

 • do 60 dnů (do 25.07.2022 do 16:00 hod.)  přede dnem voleb - volební strany mohou doplňovat na kandidátní listiny další kandidáty nebo měnit jejich pořadí (§ 22 odst. 2 zákona o volbách)

 • 53 dnů (do 01.08.2022)  přede dnem voleb – konec lhůty pro odstranění závad na kandidátních listinách (§ 23 odst. 1 zákona o volbách) /pokud toto přichází v úvahu/

 • 30 dnů (24.08.2022)  přede dnem voleb - zaregistrované volební strany mohou delegovat členy a náhradníky do okrskových volebních komisí (§ 17 odst. 2 zákona o volbách)

 • 48 hodin (do 21.09.2022 14:00 hod) před zahájením voleb – nejzazší lhůta pro vzdání se kandidatury nebo odvolání kandidáta (§ 24 zákona o volbách).