Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Občan > Svod zvířat

Svod zvířat

Svodem zvířat se dle § 3 odst. 1, písm. e) veterinárního zákona rozumí soustředění hospodářských zvířat různých chovatelů na určeném místě a k určenému účelu, jde-li o evidovaná zvířata podle plemenářského zákona. Svod zvířat lze pořádat pouze pod státním veterinárním dozorem. Pořadatel svodu zvířat je povinen požádat obec o povolení konání svodu. Před podáním žádosti o povolení konání svodu zvířat je pořadatel povinen vyžádat si od krajské veterinární správy podmínky pro konání svodu a zajistit jejich dodržování.

 

SVOD ZVÍŘAT - soustředění hospodářských zvířat různých chovatelů na určeném místě a k určenému účelu, jde-li o evidovaná zvířata podle plemenářského zákona.

Hospodářskými zvířaty jsou podle § 3 odst. 1 písm. c) zákona č. 166/1999 Sb., veterinární zákon, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „veterinární zákon“) zvířata využívaná převážně k chovu, výkrmu, práci a jiným hospodářským účelům, zejména skot, prasata, ovce, kozy, koně, osli a jejich kříženci, drůbež, běžci, králíci, kožešinová zvířata, zvěř ve farmovém chovu, ryby a jiní vodní živočichové a včely.

Jako pořadatel svodu zvířat je nutné, abyste podali písemnou žádost orgánu státní správy ve věcech veterinární péče. Povinnost požádat o povolení svodu zvířat vyplývá z § 9 odst. 2 veterinárního zákona.

Pro vydání rozhodnutí ve věci povolení ke konání svodu zvířat je nezbytné doložení veterinárních podmínek, které vydá orgán veterinární správy. Veterinární podmínky vydá veterinární správa rovněž na základě předložené žádosti pořadatele svodu zvířat.

Poznámka:

§ 9 Svod zvířat
(1) Svod zvířat lze pořádat jen pod státním veterinárním dozorem.
(2) Pořadatel svodu zvířat je povinen požádat obec o povolení konání svodu zvířat.
(3) Pořadatel svodu je dále povinen vyžádat si před podáním žádosti podle odstavce 2 od krajské veterinární správy veterinární podmínky pro konání svodu zvířat a zajistit jejich dodržování.

§ 46 Obec 
a) schvaluje místa, na nichž lze konat trhy určené k prodeji zvířat a živočišných produktů (tržnice a tržiště) a po určení veterinárních podmínek místa, na nichž lze konat svody zvířat, a povoluje konání těchto trhů a svodů. Na území hlavního města Prahy schvalují tato místa a povolují konání těchto trhů a svodů městské části hlavního města Prahy.

 

 

Název životní situace

Povolení ke svodu zvířat

Základní informace k životní situaci

Svod – § 3 odst. 1 písm. e) zákona č. 166/1992 Sb., o veterinární péči a změně některých dalších zákonů v platném znění, dále jen veterinární zákon - soustředění hospodářských zvířat různých chovatelů na určeném místě a k určenému účelu, jde-li o evidovaná zvířata podle plemenářského zákona (154/2000 Sb.).

Shromáždění jiných druhů zvířat, neuvedených v plemenářském zákoně, není svodem zvířat. Dle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, je taková akce veřejným vystoupením.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Pořadatel svodu zvířat, případně jeho oprávněný zástupce.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Pořadatel svodu má povinnost požádat krajskou veterinární správu o stanovení veterinárních podmínek pro konání svodu těchto zvířat - § 9 odst. 3 veterinárního zákona v návaznosti na § 3 odst. 1 písm. c) a e) téhož zákona.

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Pořadatel svodu podá písemnou žádost, ke které doloží veterinární podmínky, na podatelně obecního úřadu Královice nebo jejím zasláním poštou, případně podáním žádosti opatřené zaručeným elektronickým podpisem na elektronickou podatelnu. Dále lze žádost podat prostřednictvím datové schránky.

Odkaz na elektronickou podatelnu ZDE.

Na které instituci životní situaci řešit

Svody zvířat na území obce Královice je oprávněn řešit a povolovat Obecní úřad Královice, Královice 19, 274 01 Královice, v době úředních hodin.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

1. Žádost, ve které bude uvedeno:

  • předmět svodu
  • datum konání svodu
  • přibližné časové vymezení doby konání
  • místo konání svodu
  • jméno a adresa pořadatele (případně zástupce pořadatele)
  • jméno lékaře, který veterinární přejímky zvířat provede

2. Veterinární podmínky pro konání svodu vydané orgánem veterinární správy. .

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o schválení místa konání svodu zvířat.pdf

Žádost o schválení místa konání svodu zvířat.docx

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůta pro podání žádosti nejméně 30 dní před konáním svodu. Lhůta pro vyřízení žádosti je 30 dnů. Ve výjimečných případech lze lhůtu pro vyřízení zkrátit.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace 

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

V rámci správního rozhodnutí, povolení, vydaného Obecním úřadem Královice je možné uložit pořadateli svodu zajištění dalších úkonů pro samotný průběh akce i pro nastalý stav po ukončení akce (např. požadavek na zajištění čistoty a pořádku v průběhu i po ukončení akce). 

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Ustanovení § 9 odst. 2 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů
(vyhledávání v zákonech zde)

Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti

V případě nedodržení podmínek stanovených § 9 odst. 2 veterinárního zákona uloží příslušná veterinární správa pokutu do 10 000 Kč (fyzické osobě, která není podnikatelem), nebo pokutu do 300 000 Kč (fyzické osobě - podnikateli, právnické osobě). V případě opakovaného porušení výše uvedené povinnosti může být pokuta uložena opětovně až do výše dvojnásobku původní sazby.

Informace o popisovaném postupu je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Ze zákona č. 166/1999 Sb., veterinární zákon