Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Občan > VOLBY > Volby do zastupitelstev krajů

Volby do zastupitelstev krajů

Volby do zastupitelstev krajů, jakožto volby do vyšších územních samosprávných celků, se konají jednou za 4 roky. Volby neprobíhají v Hlavním městě Praze (volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy se konají souběžně s volbami do zastupitelstev obcí). Hlasování probíhá pouze na území České republiky.  Počet členů zastupitelstva kraje může být 45, 55 a 65 členů, a to v závislosti na počtu obyvatel v kraji.

Volby do zastupitelstev krajů se konají tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva, podle zásad poměrného zastoupení.

Nejbližší volby do zastupitelstev krajů se budou konat spolu s volbami do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky na podzim v roce 2024.

 

Volby do zastupitelstev krajů vyhlašuje prezident republiky nejpozději 90 dnů před jejich konáním tak, aby se konaly ve lhůtě počínající třicátým dnem před uplynutím volebního období a končící dnem jeho uplynutí.

Volby do zastupitelstev krajů se konají na území České republiky ve 2 dnech, kterými jsou pátek a sobota. První den voleb začíná hlasování ve 14.00 hodin a končí ve 22.00 hodin. Druhý den voleb začíná hlasování v 8.00 hodin a končí ve 14.00 hodin.

  

Kdo může volit?

Voličem je státní občan České republiky

 • který alespoň v druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let,

 • je v den voleb přihlášen k trvalému pobytu v obci, která náleží do územního obvodu kraje.
   

Současně nesmí být u voliče ve dnech voleb známy překážky výkonu volebního práva, kterými jsou:

 • zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody,

 • omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva,

 • zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu, nebo

 • výkon služby vojáka z povolání v zahraničí nebo výkon služby vojáka v záloze v zahraničí.
   

Kde probíhá hlasování?

Hlasování probíhá na území České republiky ve 13 krajích (v hlavním městě Praze tyto volby neprobíhají). Volič hlasuje  v tom volebním okrsku, kde je přihlášen k trvalému pobytu. Výjimkou jsou voliči hlasující na voličský průkaz (viz níže).

Volič hlasuje ve volební místnosti na území obce, ve které má trvalý pobyt a je zde zapsán ve stálém seznamu voličů.

  

Jak zjistím, kdy a kde mohu hlasovat?

Adresu volební místnosti a další potřebné informace zveřejní starosta nejpozději 15 dnů přede dnem voleb způsobem v místě obvyklým; pokud je v obci více volebních okrsků, starosta sdělí, která část obce a volební místnost náleží kterému okrsku.

  

Hlasovací lístky

Hlasovací lístky obdrží všichni voliči na adresu svého trvalého pobytu nejpozději 3 dny přede dnem voleb.

Hlasovací lístky pro volby do zastupitelstev krajů jsou pro každou politickou stranu, politické hnutí nebo koalici vytištěny samostatně.

Na každém hlasovacím lístku je uvedeno číslo kandidujícího subjektu. Hlasovací lístky nemusí tvořit úplnou číselnou řadu, pokud kandidátní listina některého kandidujícího subjektu nebyla zaregistrována.

Na hlasovacím lístku může být u kandidujícího subjektu, u kterého bylo při registraci kandidátní listiny rozhodnuto o škrtnutí kandidáta, neobsazené pořadové číslo.

Seznam kandidujících volebních stran je možné nalézt po registraci kandidátních listin i na stránkách Českého statistického úřadu.

Pozor! Volby do zastupitelstev krajů se zpravidla konají společně s volbami do 1/3 Senátu. Úřední obálky a hlasovací lístky pro jednotlivé volby jsou od sebe barevně odlišeny. Hlasovací lístky a úřední obálka pro volby do zastupitelstev krajů jsou šedé, hlasovací lístky a úřední obálka pro volby do Senátu jsou žluté.

  

Průběh hlasování

Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství ČR

 • platným občanským průkazem,

 • nebo platným cestovním pasem.
   

Pozor! Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství potřebným dokladem, nebude mu hlasování umožněno.

Pozor! Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.

Volič obdrží od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem. Na požádání mu komise vydá i sadu hlasovacích lístků.

S úřední obálkou a hlasovacími lístky se musí volič odebrat do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Jinak mu nebude hlasování umožněno. Volič vloží do úřední obálky hlasovací lístek, na kterém mohl zakroužkováním pořadového čísla u 4 kandidátů udělit přednostní hlas.

Pozor! Pokud volič udělí u kandidujícího subjektu více jak 4 přednostní hlasy, počítá se takový hlasovací lístek ve prospěch kandidujícího subjektu, avšak k přednostním hlasům se již nepřihlíží.

Při souběhu voleb musí být hlasovací lístek vložen do úřední obálky téže barvy, jinak je hlas voliče také neplatný.

Neplatné jsou rovněž hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky.

Volič hlasuje tak, že úřední obálku s upraveným hlasovacím lístkem vloží před okrskovou volební komisí do volební schránky.

S voličem, který nemůže pro zdravotní vadu upravit hlasovací lístek anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky, a popřípadě i  úřední obálku vložit do volební schránky.

  

Hlasování na voličský průkaz

Volič, který nemůže volit ve svém volebním okrsku, může požádat o voličský průkaz.

S voličským průkazem může takto hlasovat jen ve volebních okrscích daného kraje.

Voliči lze vydat pouze jeden voličský průkaz.

Pozor! Pokud volič hlasuje na voličský průkaz, je povinen ho odevzdat okrskové volební komisi.

  

Hlasování do přenosné volební schránky

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost do přenosné volební schránky. Okrsková volební komise však může vysílat své členy s přenosnou volební schránkou pouze v rámci svého volebního okrsku.