Fulltext

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Aktuality

Aktuality


Kácení máje 07.05.2016

Královická hospůdka 07.05.2016 od 15,00 hod.

Kácení máje 2016.jpg


Publikováno 27. 4. 2016 16:21
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Slavnosti městyse Zlonice 08.05.2016

Slavnosti městyse Zlonice 8.5.2016.jpg


Publikováno 27. 4. 2016 16:06
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Keramika 03.05.2016

Keramika 03052016.jpg


Publikováno 26. 4. 2016 12:11
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Evidence pálení - pálení čarodejnic

 

Dobrý den,                                                                                                                                                                      

s ohledem na blížící se „pálení čarodějnic“ Vám zasíláme informace o „evidenci pálení“.

 V nadcházejícím období dochází každoročně k výraznému nárůstu počtu požárů i nahlášených pálení. Služba evidence pálení zajišťuje efektivní možnost předcházení planým poplachům a v případě potřeby také k daleko rychlejší reakci při zpozorování vzniku požáru. Podrobnosti naleznete v příloze.

Děkujeme za spolupráci.                                                                                                                                                                                                                    

Krajské operační a informační středisko                                                                                           

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje

Jana Palacha 1970      

272 01 Kladno                                                                                                                                                                

Správným nahlášením pálení prostřednictvím internetových stránek www.hzssck.cz výrazným způsobem zvýšíte míru efektivnosti zásahu jednotek požární ochrany a snížíte rozsah případně vzniklých škod.

Evidence pálení.jpg

 

SPALOVÁNÍ LÁTEK NA VOLNÉM PROSTRANSTVÍ – PÁLENÍ ČARODĚJNIC.

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů hovoří jasně: všichni občané si musí při pálení počínat tak, aby nedošlo ke vzniku požáru. V případě nedodržení zásad požární bezpečnosti při používání otevřeného ohně, mohou fyzické osoby dostat pokutu až do výše 20 000 Kč a pokud svým jednáním způsobí požár, mohou dostat pokutu až ve výši 25 000 Kč.

Právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny každé spalování hořlavých látek na volném prostranství - tedy i pálení „čarodějnických“ ohňů - včetně přijatých protipožárních opatření - předem oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje (dále jen „HZS kraje“). Při nesplnění této povinnosti může být právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě udělena pokuta až do výše 500 000 Kč. HZS kraje pak má při nahlášení pálení pravomoc nařídit přijetí dalších podmínek pro bezpečnost spalování, či spalování zcela zakázat.

Každopádně i v případě, kdy pálení čarodějnic organizují samotní občané jako fyzické osoby, doporučujeme celou akci dopředu oznámit HZS Středočeského kraje, nejlépe elektronicky prostřednictvím internetu, na adrese www.hzssck.cz v záložce evidenci pálení. Při ohlášení je třeba uvést místo a čas pálení, osobu odpovědnou za pálení včetně kontaktu na ní a také přijatá protipožární opatření. Tímto předběžným ohlášením se zamezí zbytečným výjezdům k domnělým požárům, neboť během čarodějnic hasičům obvykle narůstá  počet planých poplachů. V případě velkých vater je dále užitečné se také domluvit s dobrovolnými hasiči v dané obci, aby na místo pálení dohlíželi.

Právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny při spalování látek na volném prostranství, se zřetelem na rozsah této činnosti, stanovit opatření proti vzniku a šíření požárů. Toto spalování včetně navrhovaných opatření jsou povinny předem oznámit HZS kraje, který může stanovit další podmínky pro tuto činnost, popřípadě může tuto činnost zakázat. Ohlášení spalování hořlavých látek, včetně kontaktu na zodpovědné osoby a stanovení opatření proti vzniku a šíření požáru se v podmínkách HZS Středočeského kraje provádí písemně, prostřednictvím spisovny (spisovna@sck.izscr.cz), nebo telefonicky na čísle 950 870 157 minimálně 5 dní předem.

OBECNÁ PRAVIDLA PRO SPALOVÁNÍ HOŘLAVÝCH LÁTEK NA VOLNÉM PROSTRANSTVÍ:

 • Při rozdělávání ohně kdekoliv v přírodě, či na volném prostranství, v žádném případě nepoužívejte vysoce hořlavé látky, jako např. benzín, naftu či líh. V minulosti bylo nejedno vážné zranění způsobeno rozšířeným nešvarem, kdy poté, co se účastníkům oslav zdá oheň příliš malý, použijí k lepšímu rozhoření neposlušného plamene tyto nebezpečné kapalné látky. Daleko méně riskantní a ve výsledku stejně efektivní je použití tzv. PePo - což je pevný podpalovač, který má stabilní výhřevnost a především při jeho použití v okolí nevznikají výbušné páry.
 • Při přípravách na rozdělávání ohně je nutné si předem rozmyslet umístění ohniště či místa pálení. Místo pro rozdělávání ohně musí být bezpečně izolováno od hořlavých materiálů, v případě větších vater - ohraničeno pruhem širokým nejméně 1 metr, zbaveným jakýchkoliv hořlavin (pozor je nutno dát i na kořeny stromů a keřů) a vzdálené minimálně 50 m od kraje lesních porostů. V případě stohu je pak nutno dodržet odstup minimálně dvojnásobný, tedy 100 metrů. Zcela zakázáno je například rozdělávat oheň ve vysoké suché trávě, na strništi, lesní hrabance (zetlelá vrstva jehličí) Pamatujte i na bezpečnou vzdálenost od obytných nebo hospodářských budov, neboť díky odletujícím jiskrám z vysoké vatry může dojít k zapálení střechy. Pro rozdělávání ohně je ideální hliněný podklad.
 • Při umísťování ohniště, je rovněž nutné věnovat pozornost aktuální povětrnostní situaci, tedy jaký je směr a síla větru, uvážit, jaká doba uběhla od posledních dešťových srážek atd.
 • Dělejte jen takový táborák, který dokážete zvládnout! Pokud chystáte velkou vatru, dejte si pozor, aby byly polena poskládány do stabilní pyramidy (pomohou např. záseky na polenech), která umožní prohořívání dovnitř a zabrání případnému zhroucení hranice do okolí – jinak může dojít k popálení přítomných, či ke vzniku požáru.
 • Oheň nesmíte ponechat ani na okamžik bez dozoru, hlídejte ho, aby se nevymknul kontrole a nedošlo k jeho nekontrolovatelnému šíření a vzniku požáru. Mějte nachystán dostatek   vody (popř. písek, hlínu). I proto je dobré umístit ohniště v blízkosti vodního zdroje. Příjezdové cesty vedoucí k místu pálení musí být průjezdné.
 • Nezapomeňte ohniště důkladně uhasit a přesvědčit se, že nemůže dojít k opětovnému vznícení. I ve zdánlivě zcela vyhaslém ohništi se mohou skrývat žhavé oharky, které např. vítr může znovu rozdmýchat a oheň roznést do okolí. Při silném větru a v době velkého sucha oheň venku raději vůbec nerozdělávejte. 
 • Při pálení ohňů by měla být neustále přítomna alespoň jedna osoba starší 18 let. A pozor! I rodiče mohou být dle §78 zákona o požární ochraně postiženi pokutou v případě, že z hlediska požární ochrany zanedbají dohled nad svými ratolestmi.
 • Do ohně nikdy nevhazujte jakékoliv výbušné předměty (rachejtle, světlice, patrony, nádoby se stlačeným plynem, munici). Oheň neroznášejte po okolí např. na zapálené větvi
 • Zastav se, lehni si a kutálej se!“ Pokud se na vás vznítí oděv, neutíkejte – tím jen podpoříte hoření. Okamžitě si lehněte na zem a chraňte si obličej. Válejte se, dokud plameny neuhasnou – válením se zamezí přístupu kyslíku potřebného k hoření. Je-li po ruce deka, nebo jiná vhodná textilie (nesmí to být látka z umělých vláken), lze ji také použít k uhašení hořícího oděvu. Když se popálíte, postižených ploch se nedotýkejte, popálené místo ihned ponořte do čisté, studené a proudící vody a vyhledejte odbornou pomoc. 
 • S pálením čarodějnic je také bohužel dosti často spojeno pálení pneumatik. Tento zlozvyk velmi poškozuje životní prostředí a může mít i neblahé zdravotní následky. Stejně jako pálení jiných materiálů obsahujících chemické látky, také pálení pneumatik v otevřených ohništích je navíc pod hrozbou vysokých pokut zákonem přísně zakázáno. Dle zákona o ovzduší lze v otevřených ohništích spalovat jen dřevo, dřevěné uhlí nebo suché rostlinné materiály. 

Povinnosti fyzických osob a podnikajících fyzických a právnických osob při pálení odpadů stanoví i další zákonné normy, např. zákon o ovzduší, zákon o lesích, zákon o odpadech nebo vyhlášky jednotlivých obcí, které upravují i možnosti pálení na volném prostranství - a někdy je i zakazují

Pokud se vám oheň vymkne kontrole, neváhejte a volejte hasiče prostřednictvím tísňových linek 112 nebo 150. V prostředí jako je zahrada, pole, les či louka se oheň dokáže šířit velice rychle. Sebemenší podcenění situace může způsobit neštěstí a značné materiální a ekologické škody s mnohdy nevratnými následky.


Publikováno 22. 4. 2016 12:17
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Cestování s dětmi do zahraničí

Blížící se letní turistická sezóna
V souvislosti s letní turistickou sezónou registruje Ministerstvo vnitra každoročně zvýšený zájem občanů o vydání osobních dokladů.
Vzhledem k tomu, že našim společným cílem je zkvalitňování služeb pro občany a zlepšování fungování veřejné správy, připravilo Ministerstvo vnitra informační leták shrnující zásady týkající se cestování do zahraničí s dětmi.

Leták_cestování s dětmi do zahraničí.jpg


Publikováno 20. 4. 2016 12:04
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Pálení čarodějnic 30.04.2016

Čarodejnice 2016[1].jpg


Publikováno 19. 4. 2016 13:23
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Veřejná brigáda 16.04.2016 - úprava hřiště

Datum konání: 16. 4. 2016

Veřejná brigáda_hřiště.png


Publikováno 8. 4. 2016 14:04
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Pozvánka na 4. zasedáni obecního zastupitelstva obce dne 06.04.2016

Pozvánka     

Na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, dle ustanovení § 92 odst. 1   na 4. zasedání obecního zastupitelstva, které se  koná dne 06.04.2016 od 18,00 hodin na obecním úřadě.

Program veřejné schůze         

1.Zahájení   

2.Kontrola předchozího zápisu

3..Dotace - informace  

4.Darovací smlouva na pozemek

5.Ostatní    

6.Diskuze a závěr  

 

Vyvěšeno na úřední desce a webových stránkách obce Vyvěšeno:29.3.2016   Sejmuto:6.4.2016   


Publikováno 31. 3. 2016 9:45
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Kniha o Královicích - žádost o spolupráci

Kniha o Královicích - žádost o spolupráci

 

Vážení občané, chtěli bychom Vás informovat, že tento rok plánujeme vydat knihu o historii obce Královice k příležitosti 700.

výročí založení obce. Ozdobou každé knihy jsou fotografie.

 

Tímto Vás chceme oslovit, zda byste neprobrali vaše rodinné fotoarchivy a nezapůjčili k přeskenování nějaké historické fotografie nebo listiny, týkající se Královic nebo jeho obyvatel.

 

Pokud byste disponovali fotografiemi a byli byste ochotni je zapůjčit k přefocení, velmi by to obohatilo historický archiv naší obce. Fotky bychom zveřejnili v knize nebo v kronice obce.

Jsme přesvědčeni, že připravovaná kniha je významná tím, že má trvalou hodnotu. Rádi bychom s Vámi spolupracovali při předávání této hodnoty, odkazu královické historie a obrazu našeho života příštím generacím.

 

Předem velice děkujeme

Starosta obce Ing. Luděk Šofr

 

 

Obecní úřad Královice

Tel: 312 52 25 52, 777 723 641

Email: oukralovice@volny.cz


Publikováno 30. 3. 2016 16:56
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

BIO odpad

Jak jste již mnozí všimli, máme v obci nově přistavené kontejnery na BIO odpad.

Prosím, kontrolujte, co do nádob vhazujete. Pokud bude opakovaně v nádobách na BIO odpad uložen jiný odpad, než který tam patří, bude nám nádoba na BIO odpad odebrána!

co do BIO odpadu PATŔÍ:

 • listí, tráva, zbytky rostlin, kousky větví z keřů a stromů (posekané, nastříhané nebo zpracované štěpkovačem)
 • spadané ovoce, zbytky ovoce a zeleniny
 • čajové sáčky a kávová sedlina,
 • skořápky z vajec
 • zbytky pečiva a obilovin
 • piliny
 • zbytky jídel rostlinného původu (např. brambory, rýže,...)

co do BIO odpadu NEPATŔÍ:

 • tekuté zbytky jídel, mléčné výroby, kosti, maso, vnitřnosti, uhynulá zvířata, kůže
 • biologicky nerozložitelné látky a jiné odpady 
 • olej z potravin
 • obaly z potravin
 • papír, sklo, plast, kov, textil, nebezpečné odpady
 • nerosty (kameny)
 • komunální odpad
 • exkrementy zvířat

 

Děkujeme OÚ

Lenovo_A1000_IMG_20160317_155920.jpg

BIO odpad_svozy 2016.jpg


Publikováno 23. 3. 2016 16:10
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář